Aktualijos

TRAKŲ R. LENTVARIO „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

2020 M. LAPKRIČIO 30 D. – GRUODŽIO 4 D.

2020 m. lapkričio 27 d. Nr. V–81

Lentvaris

Vadovaudamasis gimnazijos 2020-2021 m.m. ugdymo plano 7.2. punktu bei atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją gimnazijoje:

1. N u s t a t a u  nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 4 d. ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje:

1.1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu.

1.2. Ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.3. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.4Pailgintos dienos grupės veiklą vykdoma kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

1.5. Švietimo pagalba mokiniams teikiama kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.6. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.7. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantys įprasto pamokų tvarkaraščio.

1.8. Valgyklos darbas nestabdomas.

1.9. Nemokamas maitinimas organizuojamas įprastu būdu, jei ugdymas vykta kasdieniu būdu, arba kartą per savaitę (trečiadieniais), išduodant suformuotus maisto davinius, jei ugdymas vykta nuotoliniu būdu.

                   2. Organizuojant ugdymą nuotoliniu mokymo būdu, mokytojai pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui ir ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiria sinchroniniam ugdymui.

                   3. Privaloma visiems laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų.

                   4. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik išimtiniais atvejais ir tik užsiregistravus.

                   5. Į p a r e i g o j u  direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                   6. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PDF

PADĖKA RĖMĖJAMS UŽ 1,2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTĮ

Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, gimnazijos darbuotojams ir visiems, kurie  1,2% savo gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais skyrė  Lentvario „Versmės“ gimnazijai. Paramos suma sudaro 1580,21 Eur.

2020 m. pervestas lėšas planuojama panaudoti  mokinių/ugdytinių, pedagogų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinimui, ypač skubių pirkinių, reikalingų ugdymo procesui, įsigijimui bei ugdymo aplinkos  tobulinimui.

Jūsų paramą gimnazijai yra labai svarbi!

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazijos Direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 16-20 d".

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazijos Direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo 2020 m. lapkričio 16-20 d". PDF

 

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 2020 M. LAPKRIČIO 9-27 d.

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V–79

Lentvaris

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

n u s t a t a u karantino laikotarpyje (nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d.) ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarką gimnazijoje:

1. Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdieniu būdu.

2. Ugdymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas mišriu būdu, derinant nuotolinį mokymą su kasdieniu:

2.1. 5-8 klasių mokiniams ugdymas vyks kasdieniu būdu lapkričio 9-13 ir 19-20 d. bei nuotoliniu būdu – lapkričio16-18 ir 23-27 d.;

2.2. I-IV gimn. klasių mokiniams ugdymas vyks kasdieniu būdu lapkričio 16-18 ir 23-27 d. bei nuotoliniu būdu - lapkričio 9-13 ir 19-20 d.

3. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

4. Pailgintos dienos grupės veiklą vykdoma kasdieniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

5. Švietimo pagalba mokiniams teikiama kasdieniu būdu, jei ugdymas vykdomas kasdieniu būdu, ir nuotoliniu būdu, jei ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu.

6. Ugdymas karantino laikotarpyje organizuojamas laikantys įprasto pamokų tvarkaraščio.

7. Konsultacijos mokiniams organizuojamos pagal tvarkaraštį kasdieniu arba nuotoliniu būdu.

8. Organizuojant ugdymą nuotoliniu mokymo būdu, mokytojai pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui ir ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko skiria sinchroniniam ugdymui.

9. Valgyklos darbas nestabdomas.

10. Nemokamas maitinimasugdymas vykta kasdieniu būdu, arba kartą per savaitę (trečiadieniais), išduodant suformuotus maisto davinius, jei ugdymas vykta nuotoliniu būdu.

11. Privaloma visiems laikytis asmenų srautų, saugaus atstumo ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmeninių apsaugos priemonių, kaukių dėvėjimo sąlygų.

12. Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją įleidžiami tik išimtiniais atvejais ir tik užsiregistravus.

13. Įpareigoju direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

14. Atsiradus naujiems valstybės ar savivaldybės lygio sprendimams arba esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo proceso organizavimo ir vykdymo tvarka bus atnaujinta arba pakeista.

Direktorius

Vladimiras Pileckis

Gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena

Spalio 23 dieną mokiniai dalyvavo kitokiose pamokose. Iš gimnazijos klasių jos persikėlė į muziejus, arenas ir kitas įdomias vietas, o ir veiklos buvo nenuobodžios, įtraukiančios, integruojančios kelių dalykų žinias. Juk gyvenimas – tai irgi ne uždara mokyklos erdvė su tiksliai suplanuotais tvarkaraščiais, ritmą reguliuojančiais skambučiais ar budria, viską matančia auklėtojo akimi. Gyvenimas – tai besikeičiančios aplinkos, žmonės, įvykiai, potyriai. Pasaulis už mokyklos sienų -tai erdvė, kurioje gimsta iššūkiai, ir gyvenimiškųjų įgūdžių formavimui mokykloje skiriama vis daugiau dėmesio.

Tad prieš rudens atostogas dalis mokinių vyko į ekskursiją į Druskininkus. Ten apsilankė muziejuje „Miško aidas“, keliavo lynų taku, plaukiojo Nemuno upe. O pradinių ir 5 klasės mokiniai sulaukė svečių gimnazijoje: juos aplankė tikri LDK riteriai. Edukacinė programa supažindino moksleivius su XIV – XV amžių karyba, leido gyvai pažvelgti į riterių kasdienybę ir jų karo meną. Programa pagilino moksleivių žinias apie Vytauto Didžiojo laikais susiformavusį LDK riterijos luomą, o programoje dalyvaujantys riteriai - kryžiuotis ir LDK bajoras – įkūrė sporto salėje tikrą mažą viduramžišką karo stovyklą: pastatė stendus su viduramžiškais ginklais ir šarvuote, iškėlė heraldines riterių vėliavas. Teatralizuotos edukacinės programos metu riteriai papasakojo apie riterių kasdienybę, pareigas ir teises, supažindino moksleivius su viduramžiškų ginklų valdymo ir kautynių technika, išsamiai papasakojo apie kiekvieno ginklo panaudojimo ypatumus. Programos metu moksleiviai ne tik klausėsi riterių pasakojimo, tačiau ir patys aktyviai dalyvavo: matavosi šalmus ir šarvuotę, ėmė į rankas įvairius ginklus ir skydus. Edukacinė programa sudaryta taip, kad moksleiviai įdomiai ir gyvai būtų supažindinti su viduramžiais gyvavusiu riterijos luomu, jų kasdienybe, karo menu ir kartu per savo asmeninį patyrimą moksleiviai galėtų susiformuoti autentiškesnį istorinį vaizdinį apie viduramžių laikotarpį. Susidomėjimas buvo didelis, tad galima manyti, kad tokia integruota netradicinė pamoka buvo naudinga.

riteriai 1

 

 

riteriai 2

 

riteriai 3

 

riteriai 4

 

riteriai 5

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka Lentvario miesto bibliotekoje

Saulėtą ir šiltą spalio 6 dieną 5 ir 6 klasių mokiniai su mokytoja Salomėja Urbonaite ėjo į miesto biblioteką. Ten vyko lietuvių kalbos pamoka netradicinėje vietoje- susitikimas su populiariu ir žinomu visiems Lietuvos vaikams rašytoju Vytautu Račicku. Mokiniams patiko susitikimas: autorius vaizdžiai papasakojo, kaip gimsta knygos, iš kur atsiranda jų siužetai ir herojai, koks yra rašytojo kūrybinis procesas. Rašytojas sulaukė ir stebėtinai daug klausimų- ir apie naujas knygas, apie savo vaikystę ir net mėgstamiausius valgius. Įdomiausių klausimų autoriai buvo apdovanoti knygelėmis- jas gavo beveik visi susitikimo dalyviai. Smagiau skaityti, kai autorius tampa pažįstamas ir suprantamas.

Po susitikimo kai kurie mokiniai dar susipažino su naująja biblioteka ir jos galimybėmis, o kai kurie net paėmė anketas tėveliams užpildyti, kad galėtų tapti bibliotekos skaitytojais.

pamoka 1

 

pamoka 3

 

pamoka 2

Konkursas „Mano Aleksandras Puškinas“

Jau ne vienerius metus mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvauja respublikiniame konkurse „Mano Aleksandras Puškinas“, kuris vyksta A.Puškino literatūriniame muziejuje Vilniuje. Šiais metais tai buvo dvidešimtasis, jubiliejinis konkursas, kuriame dalyvavo moksleiviai iš visos respublikos.

Savo kūrybiniams gebėjimams išreikšti dalyviai galėjo dalyvauti šiose kūrybinėse kategorijose: rašinio, A.Puškino kūrinių vertimo į kitas kalbas, komikso kūrimo pagal poeto kūrinius, Puškino pristatymo „Facebook“ programoje.

IIIG klasės mokinė Anastasija Pergajeva savo rašinyje pakvietė A.Puškiną pakeliauti po Lietuvą ir paviešėti mūsų gimtajame Lentvaryje. IG klasės mokiniai N.Amer, M.Eikšto, A.Elanskaja, V.Kežun, N.Miliuškevič, K.Ulanova, K. Levina ir A.Valevič, vadovaujami rusų kalbos mokytojos Janinos Kazarinos, kūrė komiksus pagal A.Puškino pasakas. Mokinių darbai buvo kūrybingi ir įdomūs. O spalio 16 dieną Puškino muziejuje Vilniuje įvyko konkurso dalyvių apdovanojimas, visiems buvo įteikti padėkos raštai ir prizai. Tačiau svarbiausia- įvyko asmeninis susitikimas su A.Puškinu. Dar kartą buvo perskaityti poeto kūriniai, aplankytas muziejus, pasivaikščiota po rudeninį parką, pajausta „Puškino rudens“ dvasia, prie arbatos puodelio bendrauta su kitų mokyklų mokiniais.

Netradicinė pamoka muziejuje ilgam išliks mokinių atmintyje.

Pushkin 4

 

Pushkin 3

 

Pushkin 1

 

Pushkin 2

 

Pushkin 5

Projektas „Aš ir gamta“

Mokyklos ar darželio teritorija yra įstaigos skiriamasis ženklas. Atkreipiame dėmesį į išpuoselėtas gėlynus, žalias vejas ir krūmus. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Olga Matusevič ir Liudmila Stasiulevič nusprendė apsodinti želdynus nedideliame darželio plote. Metodiniame būrelyje buvo nuspręsta 2020-2021 mokslo metais vykdyti projektą „Aš ir gamta“. Projekte dalyvaus priešmokyklinės grupės vaikai ir 1 bei 2 klasių mokiniai.

Projekto tikslai ir uždaviniai: suformuoti pažintinį susidomėjimą gamta, pagarbą priešmokyklinukams ir mokiniams; plėtoti stebėjimą ir protinę veiklą; supažindinti su ekologinės kultūros pagrindais.

Parengiamasis projekto įgyvendinimo darbas atliekamas etapais.

1 etapas - organizacinis (plano sudarymas ir teritorijos paruošimas apželdinimui);

2 etapas - želdynų įsigijimas;

3 etapas - gėlyno suskirstymas ir teritorijos apželdinimas;

4 etapas - rūpinimasis želdiniais ir krūmais.

5 etapas - galutinis (apibendrinant, analizuojant rezultatus). Tarp ikimokyklinukų ir pradinių klasių mokinių vyks piešimo konkursai, rankdarbiai ir viktorina tema „Mums rūpi gamta“.

Mūsų projektas jau prasidėjo.

 

gamta 1

 

gamta 2

Interaktyvi lietuvių kalbos pamoka muziejuje: ar galima paliesti rankomis lietuvių kalbą?

Rugsėjo 30 dieną 5 klasės mokiniai su mokytoja S.Urbonaite ir tėveliais vyko į Lietuvių kalbos institutą Vilniuje ir ten aplankė lituanistikos muziejų. Muziejus „Lituanistikos židinys“ įkurtas 2006 metais. Tai vienintelis interaktyvus lietuvių kalbos muziejus Lietuvoje.

„Lituanistikos židinio“ uždavinys yra patrauklia ir šiuolaikiška forma perteikti moksleiviams ir visuomenei naujausias kalbotyros žinias, šviesti aktualiais kalbos vartojimo klausimais. Žinios apie lietuvių kalbos ištakas ir svarbą pasaulyje kelia lietuvių kalbos prestižą, motyvuoja moksleivius, kaip būsimuosius kalbos vartotojus, o gal net ir tyrėjus bei puoselėtojus, propaguoti lietuvių kalbą, kaip Europos daugiakalbystės bei kultūrų dialogo partnerę.

Muziejuje vaikai praleido net dvi akademines valandas ir susipažino su daugybe kalbai svarbių dokumentų, knygų ir kalbininkų daiktų. Labiausiai, žinoma, patiko unikalūs kalbos žaislai, dėlionės, tarmiškų tekstų ir dainų karaoke. Mokiniai galėjo įsitikinti, kad kalba – tai ne tik gramatika ir skyryba, tai gyvas, įdomus reiškinys, kuriuo galima žaisti ir kurį net galima paliesti rankomis!

Kitą dieną penktokai savo įspūdžiais žodžiu ir raštu pasidalino klasėje. Visi sutiko, kad šitaip mokytis – šaunu ir įdomu.

muzei 1

 

muzei 2

 

muzei 3

 

muzei 4

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker