Straipsniai

INFORMACIJA APIE GIMNAZIJOS DALYVAVIMĄ „OLWEUS“ PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOJE

 

Pažeminimas, bejėgiškumas, nesaugumas, depresija ir baimė - šie ir kiti „baubai“ tebegyvena tarp vaikų mokyklose ir kiemuose. Tyrimų duomenimis, apie trečdalis Lietuvos mergaičių ir berniukų patiria patyčias mokykloje.   

Patyčios – kas tai? Patyčios (angl. bullying) – tai tyčinis, pasikartojantis, agresyvus bendraamžių elgesys, nukreiptas į silpnesnį vaiką, siekiant jam sukelti fizinį arba emocinį skausmą.

Siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, gimnazija pasirašė trišalę sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru ir Trakų rajono savivaldybės administracija dėl „Olweus“ programos įgyvendinimo Lentvario „Versmės“ gimnazijoje.

 Norvegijoje sukurta ir jos autoriaus bei patyčių tyrimų pradininko ir eksperto prof. Dan Olweus vardu pavadinta programa atkeliavo ir į Lietuvos mokyklas. D. Olweus, tyręs agresyvų vaikų elgesį Norvegijoje, sukūrė ir pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus ir realybę. „Olweus“ programa buvo ir tebėra sėkmingai taikoma Norvegijos, JAV, Švedijos, Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Australijos, Japonijos mokyklose. JAV veikiantis Smurto tyrimų ir prevencijos centras paskelbė „Olweus“ programą viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje.

Programos esmė – išmokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. „Olweus“ programą padės įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirbs su gimnazijos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukti pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Gimnazijos aplinka bus pertvarkyta taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. „Olweus“ programos diegimas gimnazijoje truks 18 mėnesių.

Gimnazija turės įvykdyti tokius įsipareigojimus:

 • Suskirstyti mokytojų kolektyvą į grupeles (iki 15 žmonių vienoje);
 • Paskirti po 2 kiekvienos grupelės vadovus;
 • Sudaryti sąlygas (užtikrinti) kiekvienai grupelei susirinkti 2 kartus per mėnesį 90-čiai minučių grupiniams užsiėmimams (mokymuisi ir atvejų aptarimams);
  • Paskirti „Olweus“ programos koordinatorių gimnazijoje;
  • Bendradarbiauti su „Olweus“ programos instruktoriumi, kuris įvertins patyčių problemos mastą gimnazijoje, dalyvaus mokytojų mokymuose ir kt.;
  • Užtikrinti, kad klasių auklėtojai kartą per savaitę vestų 45 min trukmės tikslines klasės valandėles auklėjamojoje klasėje, skirtas patyčių temoms analizuoti (pagal Programoje pateikiamas instrukcijas);
  • Skelbti atnaujinamą informaciją apie „Olweus“ programą ir jos įgyvendinimo eigą gimnazijoje savo interneto svetainėje;
  • Programos įgyvendinimo periodu (per 18 mėn.) gimnazijoje organizuoti ne mažiau nei 2 renginius gimnazijos bendruomenei patyčių prevencijos tema;
  • Teikti veiklos ataskaitas pagal nustatytas formas.

Tikėtina, kad įdiegus programą gimnazijoje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis gimnazijos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras gimnazijos mikroklimatas, gimnazijos bendruomenės narių santykiai.

Daugiau informacijos apie programą galite rasti interneto svetainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus“ programa.

 

Atnaujinta 2017 m. rugsėjo 19 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker