Straipsniai

2014 m. bazinė mokykla ir brandos egzaminų naujienos

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. P2-12 Trakų vidurinė mokykla (Birutės g. 44, Trakai, tel. (8 528) 55 670) paskirta 2014 metų brandos egzaminų bazine mokykla. Ši mokykla priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą“. Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2014 metais, po sausio 15 dienos galės teikti prašymus Trakų rajono savivaldybės, kurioje gyvena, Trakų vidurinės – bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki kovo 5 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios prašymus eksternai dar galės pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
  2. Vidurinį  išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
  3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje).
  4. Užsienio šalies mokyklos dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

Teikdamas prašymą eksternas įmoka 50 litų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Švietimo ir mokslo ministras 2013 m. gruodžio 5 dieną pasirašytu įsakymu Nr. V-1195 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino šių dokumentų pakeitimus.  2014 metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus, pasirinkti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus reikia iki sausio 17 dienos, o kitus brandos egzaminus – iki kovo 5 dienos.

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks gegužės 3–birželio 18, pakartotinė – birželio 20–liepos 7 dienomis. Per pakartotinę sesiją galės laikyti kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių iš pagrindinės sesijos atidėti valstybiniai ar mokykliniai brandos egzaminai, mokiniai ir buvę mokiniai mokyklinį lietuvių kabos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją neišlaikys mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo sąlygos ir dalyko brandos egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcija. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma iki kovo 7 dienos mokinys ir buvęs mokinys pateikia mokyklos vadovui.

Regina Žukienė
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Atnaujinta 2015 m. sausio 9 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker