Brandos egzaminų aktualijos

ARTĖJA BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMO TERMINO PABAIGA

Primename, kad abiturientai iki šių metų lapkričio 24 d. turi pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus jie ketina laikyti 2022 metais.

Atsižvelgdami į Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) aktualią informaciją, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo reikalavimų keitimus, patiksliname, kad:

 • Brandos atestatui gauti mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį ar mokyklinį) bei vieną pasirinkto dalyko egzaminą – arba atlikti brandos darbą. Iš viso abiturientai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.
 • Šiais metais abiturientai turi galimybę pasirinkti daugiau egzaminų nei laikys ir iki 2022 metų 
  kovo 15 dienos galės iš iki lapkričio 24 d. pasirinktų brandos egzaminų vieno ar kelių brandos egzaminų atsisakyti, pateikiant mokyklos, kurioje teikė prašymą laikyti brandos egzaminus, vadovui atsisakymą raštu (elektroniniu būdu). NŠA direktorės Rūtos Krasauskienės teigimu: „Neapsisprendusiems dėl konkrečių egzaminų pasirinkimo abiturientams sudaroma galimybė iki lapkričio 24 dienos rinktis jų daugiau, o vėliau, kai jau tiksliai žinos, kurią specialybę renkasi ir ką ketina studijuoti, kažkurio pasirinkto egzamino ar kelių egzaminų atsisakyti“.
 • Tačiau abiturientai, kaip ir anksčiau, negalės keisti pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo.
 • Mokinys galės į pasirinktą egzaminą neatvykti, bet tokiu atveju jam brandos atestatas negalės būti išduotas tol, kol nebus paskelbti egzamino, į kurį jis neatvyko, rezultatai. O mokinys, atsisakęs iki kovo 15 d. laikyti brandos egzaminą, į brandos egzaminų vykdymo protokolus neįrašomas, jis galės gauti brandos atestatą anksčiau, kai tik turės visų savo laikytų brandos egzaminų rezultatus ir bus pasibaigęs apeliacijų pateikimo terminas.
 • Mokiniai informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą galės laikyti pasirinkdami iš trijų pasirenkamų programavimo kalbų (anksčiau buvo naudojamos dvi programavimo kalbos (Pascal ir C++). Siekiant mokiniams užtikrinti vienodas sąlygas, objektyviai įvertinti jų programavimo gebėjimus, bus sudaryta galimybė įdiegti kompiuteriuose, kurie bus naudojami informacinių technologijų brandos egzaminui vykdyti, programavimo aplinką Python. Tai padidins egzamino prieinamumą, sudarys sąlygas egzaminą laikyti ir mokiniams, kurie jau dabar mokosi programuoti Pythonkalba. Informacinių technologijų bendrojoje programoje ugdymo turinys nėra susietas su konkrečia programine įranga ar programavimo kalba.
 • Prašymą iki 2021 m. lapkričio 24 dienos dėl brandos egzaminų pasirinkimo pateikia:
 • mokinys – savo mokyklos vadovui;
 • buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos vadovui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso gimnazijų IV klasėms pabaigos.
 • Eksternai, gyvenantys savivaldybės teritorijoje ir planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022 m. pagrindinės sesijos metu, iki lapkričio 24 dienos gali teikti prašymus bazinės mokyklos Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos vadovui (Lauko g. 20, 25119, Lentvaris, tel. (8 528) 28 051). Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 d., dar galės prašymus pateikti ne Trakų rajono savivaldybės, bet Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų. Eksternai gali laikyti visus egzaminus, išskyrus brandos darbą, menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus, gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinio brandos egzamino I dalį.
 • Eksternas, pateikdamas prašymą bazinės mokyklos vadovui, privalo pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

2. Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).

3. Jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje bent vieną iš žemiau išvardintų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. ar švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. ar studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai.

4Užsienio šalies mokyklos mokinys – užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

5. Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. 

Eksternas, teikdamas prašymą, sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Pagal patvirtintą tvarkaraštį 2022 m. pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio 20 d. užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalimi. Kadangi šis egzaminas vyks dar nesibaigus ugdymo procesui, abiturientai galės jį laikyti neturėdami patenkinamo metinio įvertinimo. Norint laikyti kitus pasirinktus brandos egzaminus bus reikalinga turėti patenkinamą metinį tų dalykų įvertinimą.

Pagrindinės sesijos paskutinis brandos egzaminas (muzikologijos) numatytas birželio 23 d.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 27 – liepos 12 dienomis.

Daugiau informacijos apie egzaminus galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/ ir Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.trakai.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai-be/320.

Švietimo skyriaus informacija

Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker