Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) 2018 m. tvarka ir tvarkaraštis

 

2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-813 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą

Prašome 10 klasių mokinius atkreipti dėmesį į šias nuostatas, aktualias mūsų mokyklos mokiniams:

Pasiekimų patikrinimo  tvarkaraštis

 • Gimtoji kalba (rusų) (žodžiu) – 2018 m. balandžio 17.
 • Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu) – 2018 m. balandžio 20.
 • Lietuvių kalba (valstybinė) (raštu) – 2018 m. gegužės 28 - 29 d.
 • Matematika – 2018 m. birželio 1 d.
 • Gimtoji kalba (rusų) raštu) –2018 m. birželio 6 d.

2018 metų gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo) Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo temos ir potemės  PDF

Dalyvavimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP)

 1. Organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.
 2. Pasiekimų patikrinime dalyvauja pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai (10 kl. mokiniai).
 3. Mokinys pasiekimų patikrinime dalyvauja savo mokykloje.
 4. Asmuo pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimų patikrinime (išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais nuo pasiekimų patikrinimo yra atleistas).
 5. Mokiniai, švietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvavę pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą.
 6. Mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavęs  pasiekimų patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.
 7. Pakartotinis pasiekimų patikrinimas vykdomas einamųjų metų birželio 12 – liepos 12 dienomis. Pakartotinio pasiekimų patikrinimo konkrečias datas savo įsakymu nustato ir iki birželio 11 dienos sistemoje KELTAS bei NEC tinklalapyje adresu www.egzaminai.lt  paskelbia NEC direktorius.

Pritaikymai

Mokiniui, turinčiam sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažyma ir jai rekomendavus, pasiekimų patikrinimo vykdymo sąlygos, vykdymo instrukcija pritaikoma atsižvelgus į mokinio sveikatos sutrikimus. Prašymą kartu su gydytojų konsultacinės komisijos pažyma mokinys pateikia mokyklos vadovui.

Mokyklos  vadovas, remdamasis pateiktais dokumentais,  atsižvelgęs į sveikatos sutrikimus, jų  turintiems mokiniams, priima sprendimą:

 • dėl pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijos pritaikymo;
 • dėl pasiekimų patikrinimo užduoties pritaikymo;
 • dėl  pasiekimų patikrinimo vertinimo instrukcijos pritaikymo.

Atleidimas nuo pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies

Dėl ilgalaikės ligos: mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro tvirtinamame ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, sąraše prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“ arba jei nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko pakartotinio pasiekimų patikrinimo nustatytos datos.

Mokinys (nepilnametis, turintis tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą), negalintis dalyvauti pasiekimų patikrinime  dėl ligos, ne vėliau kaip  iki vasario 10 dienos mokyklos vadovui teikia prašymą dėl atleidimo nuo pasiekimų patikrinimo. Kartu su prašymu jis turi pateikti sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, patvirtintą šios komisijos antspaudu. Pažymoje nurodomas kodas iš ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, sąrašo.

Atleistas mokinys  negali dalyvauti pasiekimų patikrinime.

Susirgus PUPP metu: pasiekimų patikrinimo vykdymo dieną mokiniui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasiekimų patikrinimo. Pagal  mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir  dokumentus, mokinys gali būti registruojamas pakartotiniam pasiekimų patikrinimui arba nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime  atleidžiamas.

Reikalavimai mokiniams

Mokiniai:

 • atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo turėti  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;
 • prie įėjimo į dalyko pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu patalpą esančiame sąraše sužino savo grupę;
 • prie patalpos ateina likus ne vėliau kaip  10 minučių iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžios;
 • turi tik pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones;
 • pavėlavę į pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalį raštu ne daugiau kaip 30 minučių, pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje raštu dalyvauja, tačiau jiems pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas;
 • pavėlavę į pasiekimų patikrinimo dalį žodžiu ruošiasi ir atsakinėja paskutiniai;
 • gautas pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduotis padeda ant stalo/suolo krašto, vykdytojui leidus patikrina, ar nėra aiškiai matomo spausdinimo broko, užduočių sąsiuvinius užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų. Apie pastebėtą  užduočių sąsiuvinyje spausdinimo broką praneša vykdytojui. Užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pradžią;
 • klauso vykdytojų nurodymų, užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo instrukcijoje, jų neskolina;
 • rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik mėlynai rašančiu rašikliu, nesinaudoja korektūros priemonėmis. Jei būtina rašiklį keisti, turi tai pasakyti vykdytojui;
 • iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei ne ilgiau kaip 5 minutėms vykdytojo lydimi;
 • baigę darbą raštu anksčiau negu nustatyta pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo instrukcijoje, tačiau likus ne daugiau kaip 15 minučių iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pabaigos, ir atidavę vykdytojui darbus gali iš patalpos išeiti. Negali išsinešti užduoties, grįžti į pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu patalpą iki pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies pabaigos;
 • darbą baigia vykdytojui paskelbus pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu pabaigą ir laukia, kol vykdytojai surenka darbus. Iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu patalpos išeina tik vykdytojui leidus;
 • negali likti pasiekimų patikrinimo patalpoje pertraukos tarp pasiekimų patikrinimo dalių metu. Prie patalpos grįžta likus ne daugiau kaip 10 minučių iki kitos pasiekimų patikrinimo dalies pradžios ir sėdasi į vykdymo protokole nurodytą vietą;
 • šalinami iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies  patalpos už trukdymą, nusirašinėjimą, mobiliojo ryšio, kitų informacijos perdavimo ar priėmimo priemonių įsinešimą į patalpą ir vykdytojo nurodymų nevykdymą.

Rezultatų skelbimas

Matematikos  pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas atlikus patikrinimą, lietuvių kalbos (valstybinės), lietuvių kalbos (gimtosios), gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimo rezultatai – per 8 darbo dienas nuo atitinkamo patikrinimo dalies raštu vykdymo dienos.

Pasiekimų patikrinimo rezultatai skelbiami vadovaujantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Mokiniui per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos leidžiama susipažinti su darbu dalyvaujant mokyklos vadovui arba jo  pavaduotojui ugdymui bei vienam iš dalyko vertinimo komisijos narių.

Prašymai

Mokinys, nesutinkantis su vertinimo komisijos pirmininko sprendimu nevertinti (toliau – nevertinamas) mokinių, pažeidusių pasiekimų patikrinimo tvarką, darbų, per 3 darbo dienas po to, kai buvo paskelbtas sprendimas, mokyklos vadovui pateikia motyvuotą laisvos formos prašymą pakeisti sprendimą.

Prašymas dėl nevertinamo pasiekimų patikrinimo darbo  perduodamas savivaldybės administracijos švietimo padaliniui.

Savivaldybės administracijos švietimo padalinys priima vieną iš sprendimų:

 • priimtas sprendimas pagrįstas ir teisėtas;
 • įvertinti darbą, nes priimtas sprendimas nepagrįstas (nepakanka įrodymų).

Gauti prašymai turi būti išnagrinėjami per 15 darbo dienų. Prašymo nagrinėjimas nesiejamas su pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu. Prašymai dėl mokinio dalyko(-ų) pasiekimų patikrinimo įvertinimo pakeitimo nenagrinėjami.

Mokinių ir buvusių mokinių prašymus dėl pasiekimų patikrinimo organizavimo ar vykdymo tvarkos pažeidimų nagrinėja savivaldybės administracijos švietimo padalinys.

Mokiniai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų ar nereglamentuotų pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo atvejų teikia NEC direktoriui. Juos svarsto NEC direktoriaus įsakymu sudaryta Apraše nenumatytų ar nereglamentuotų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo atvejų nagrinėjimo komisija. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina NEC direktorius savo įsakymu.

Atsakomybė

Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos pagalbos, besinaudojantys draudžiamomis priemonėmis, nevykdantys vykdytojo nurodymų ar kitaip šį Aprašą pažeidžiantys (vietoj savęs leido atvykti  kitam asmeniui pažeisdami pasiekimų patikrinimo  tvarką, sąmoningai pakenkė kitiems mokiniams, įsinešė į pasiekimų patikrinimo patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones ir kt.) mokiniai šalinami iš pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu vykdymo patalpos. Sprendimą dėl šalinimo priima vykdytojas. Pašalinto mokinio darbas nevertinamas.

Mokiniams, išskyrus rašymo (pieštukus, mėlyna spalva rašančius rašiklius) ir dalyko pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones, draudžiama į pasiekimų patikrinimo patalpą įsinešti asmeninių daiktų.

Parengė mokyklos direktorius Vladimiras Pileckis

 

Atnaujinta 2018 m. balandžio 11 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker