Informacija mokiniams

Kaip elgtis, kai tavo teisės pažeidžiamos?

Pirmiausia kreipkis į savo mokyklos mokinių savivaldą, socialinį pedagogą arba administraciją. Nesulaukęs pagalbos iš jų – kreipkis į savo miesto ar rajono savivaldybės švietimo skyrių.

Ką daryti, jei tavo gebėjimai ir poreikiai kitokie?

Jei tavo poreikiai yra kitokie nei kitų mokinių, tuomet mokykla tau turi sudaryti individualų mokymosi planą. Šiuo klausimu gali kreiptis į mokyklos administraciją.

Kas yra visuomenei naudinga veikla?

11-12 klasėje visi mokiniai pagal ugdymo programą privalo atlikti 30 valandų visuomenei naudingos veiklos (iš viso per dvejus mokslo metus). Tai socialinė, ekologinė, pilietinė, kūrybinė ar kita tavo savanoriškai pasirinkta veikla, atliekama tau patogiu ir su mokykla suderintu laiku. Visuomenei naudinga veikla reikalinga tam, kad ugdytų tavo asmeninius, bendravimo ir kitus gebėjimus.

Ar tu gali savarankiškai mokytis ir laikyti egzaminus?

Pasirinkti savarankišką mokymąsi turi teisę kiekienas mokinys. Norėdamas mokytis savarankiškai, su mokykla turėsi sudaryti atskirą mokymo sutartį, kurioje bus nurodyta, kiek ir ko turi mokytis, kokia bus atsiskaitymo už išeitą kursą tvarka. Daugiau informacijos teiraukis mokyklos administracijos.

"Kas yra mokymo sutartis" arba "Į mokyklą kaip į darbą" ?

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokymo sutartis yra mokinio ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi. Jei tau mažiau, nei 14 metų, tavo vardu sutartį sudaro tėvai, jei daugiau – tu pats sudarai sutartį turėdamas tėvų sutikimą.
Sutartyje aprašomi mokyklos, mokinio (jo tėvų) įsipareigojimai, kurie turi būti abiejų šalių vykdomi. Prieš pasirašydamas sutartį atidžiai ją perskaityk, kilus neaiškumams kreipkis į mokytoją ar administraciją.

Kas tau duos vadovėlį?

Kiekvieną mokinį (kuris mokosi 1-10 klasėje) mokykla turi nemokamai aprūpinti vadovėliais, nes tai yra garantuota Švietimo įstatymo; 11-12 klasių mokiniai taip pat turi būti aprūpinti dauguma vadovėlių, tačiau šių klasių mokiniams gali tekti kai kuriuos vadovėlius pirkti. Pratybų sąsiuviniais mokykla aprūpinti neprivalo.

Kur šilčiau?

Ar žinojai, kad mokymo klasėje (kabinete) bei aktų salėje temperatūra turi būti 18-19°C, sporto salėje 15-17°C, persirengimo kambaryje (prie sporto salės) – 20-21°C.
Į mokyklą galima neiti, kai oro temperatūra yra žemesnė nei 25°C šalčio. Už šiomis dienomis praleistas pamokas neturi būti papildomai atidirbama (šeštadieniais ar atostogų metu).

O jei tu nori šokti, sportuoti, muzikuoti...?

Mokykla tau turi pasiūlyti papildomojo ugdymo veiklą (meniniai, kalbų, sporto ir kiti užsiėmimai). Papildomojo ugdymo tvarkaraštis turi būti tavo mokykloje. Mokykla būrelius skiria iš papildomojo ugdymo valandų. Tokie būreliai nemokami.
Jei lankai sporto/menų mokyklas, mokytojų tarybos sprendimu gali būti atleistas nuo menų ar kūno kultūros pamokų. Šiuo klausimu kreipkis į savo mokytoją.

Kas, kodėl, kaip ir ką vertina?

Tavo žinios ir pasiekimai vertinami remiantis tau aiškiais, žinomais ir suprantamais kriterijais. Mokytojas vertinimą aptaria su mokiniais, laiku paaiškina, ką mokinys padarė gerai ar blogai, pataria, kaip užpildyti mokymosi spragas. Pažymiu įvertinami mokinių pasiekimai baigus dalyko programos temą, skyrių, kitą užbaigtą programos dalį.
Tavo pasiekimai etikos/tikybos, žmogaus saugos pamokų metu pažymiais nevertinami. Kaip vertinti (įskaita ar pažymiu) tavo pasiekimus kūno kultūros/menų/ekonomikos/technologijų/modulių ar pasirenkamųjų pamokų metu, sprendžia mokytojų taryba, remdamasi mokyklos bendruomenės (mokinių, tėvų ir mokytojų) sutarimu.

Kiek laiko mokytis?

5 klasėje tu turi turėti ne daugiau kaip 27 pamokas per savaitę, 6 klasėje – ne daugiau kaip 29, 7 klasėje – 30, 8 klasėje – 31, 9-12 klasėje – ne daugiau kaip 32 pamokas per savaitę.
5-6 klasių mokiniams skiriami namų darbai, kuriems atlikti reikia ne daugiau kaip 1,5 valandos, 7–8 klasių – ne daugiau kaip 2 valandos, 9–12 klasių – ne daugiau kaip 2,5 valandos per dieną; atostogų laikotarpiui namų darbai neskiriami.

Iki kada miegoti? Ir... kas yra "langai" ?

Pamokos pradedamos ne anksčiau kaip 8 valandą. 11-12 klasių mokiniams pamokų tvarkaraštyje negali būti daugiau kaip trys "langai" per savaitę ("langas" – vienos pamokos trukmės laisvo laiko tarpas tarp pamokų, neskaitant pietų pertraukai skirto laiko) ir ne daugiau kaip septynios pamokos per dieną.

Kiek kartų rašyti kontrolinį darbą?

Mokiniai per dieną gali turėti ne daugiau kaip 1 kontrolinį darbą. (Kontroliniams darbams rekomenduojama skirti darbingiausias savaitės dienas ir laiką – antrą ir trečią pamokas antradieniais ir trečiadieniais.) Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę.

Kas yra "kontrolinis darbas" ?

Kontrolinis darbas - ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai išmokta dalis ir pan.).

Tavo pareiga yra:

 • nepažeisti kitų asmenų teisių;
 • sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, nepažeisti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;
 • stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;
 • tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;
 • mokytis pagal privalomojo švietimo programas, iki tau sueis 16 metų.

Tu turi teisę:

 • mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
 • į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
 • kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos specialistą ir/ar savo mokytoją tau rūpimais klausimais;
 • gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
 • gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, profilinį mokymą, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
 • mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 • nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;
 • savarankiškai mokytis dalyko programą ir eksternu išlaikęs egzaminus gauti tai patvirtinantį dokumentą;
 • turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei tavo teisės);
 • dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;
 • susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;
 • būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus taisyklėmis;
 • būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;
 • įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker