Švietimą ir švietimo įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai

 

Teisės akto pavadinimas

Patvirtintas

Skelbtas

1. LR įstatymai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

LR Seimas

1991-06-25

Nr.I-1489;

ŠĮ 2 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 2013-06-20 Nr.XII-398

Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr.38-1804; 2012, Nr. 154-7937; 2013, Nr. 73-3650

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

LR Seimas

2007-06-28

Nr.X-1238

Žin., 2007, Nr., 80-3214; 2010, Nr.157-7969

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

LR Seimas

2006-06-13

Nr.X-686

Žin., 2006, Nr.73-2755; 2008, Nr.63-2382; 2009, Nr.153-6886; 2010, Nr.82-4311; 2011, Nr.155-7355

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

LR Seimas

2006-03-14

Nr.I-1234

Žin., 1996, Nr.33-807; 1999, Nr.66-2129; 2001, Nr.71-2523; 2002, Nr.95-4090; 2003, Nr.38-1685; 2006, Nr.72-2688  

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas

LR Seimas

2005-03-19

Nr. I-1240

Žin., 1996, Nr.9-215; 2008, Nr.47-1752

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas

LR Seimas

2000-03-20

Nr. VIII-1605

Žin., 2000, Nr.32-890; 2009, Nr.54-2139

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

LR Seimas

2000-01-11

Nr. VIII-1524

Žin., 2000, nr.10-236; 2005, Nr. 139-5008

Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas

LR Seimas

1998-12-15

Nr. VIII-969

Žin., 1998, Nr.115-3228

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

LR Seimas

1998-06-30

Nr. VIII-822

Žin., 1998, Nr.66-1909; 2010, Nr.48-2301

Lietuvos Respublikos ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

LR Seimas

1998-05-12

Nr.VIII-729

Pakeitimas

2013-06-25

Nr.XII-404

Žin., 1998, Nr.54-1492; 2002, Nr.60-2412; 2013, Nr.76-2823

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

LR Seimas

1996-08-13

Nr. I-1491

Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

LR Seimas

1996-07-02

Nr. I-1418

Žin., 1996, Nr.71-1706; 2000, Nr.75-2272; 2006, Nr. 82-3254

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

LR Seimas

1996-06-11

Nr.I-1374

Žin., 1996, Nr.63-1479; 2000, Nr.64-1924; 2003, Nr.15-597; 2008, Nr.22-804

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

LR Seimas

1990-07-30

Nr.1430

Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr.61-1826; 2004, Nr.4-47,

2. LR Seimo ir Vyriausybės nutarimai

Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašas

LRV nutarimas

2011-07-13

Nr.883

Žin., 2011, Nr.92-4384

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės

LRV nutarimas

2011-06-29 Nr. 768

Pakeitimas

 

Žin., 2011, Nr. 79-3869, 2012, Nr.70-360; 2013, Nr.94-4697

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

LRV nutarimas

2010-06-07 Nr.718

Žin., 2010, Nr. 69-3443

Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas

LRV nutarimas

2009-11-11 Nr.1509

Žin., 2009, Nr.138-6073

Švietimo įstaigų modernizavimo programa

LRV nutarimas

2008-12-03

Nr.1290

Žin., 2008, Nr.142-5638; 2009, Nr.72-2916; 2010, Nr.89-4705; 2011, Nr.66-3104; 2012, Nr.67-3414

Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programa

LRV nutarimas

2008-08-27 Nr.836

Žin., 2008, Nr.104-3979

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

LRV nutarimas

2007-08-22 Nr.875

Žin., 2007, Nr.94-3779; 2008, Nr.116-4455; 2012, Nr.88-4585

Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa

LRV nutarimas

2006-09-19

Nr.X-818

Žin., 2006, Nr.102-3939

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos

LRV nutarimas

2003-12-24 Nr.1688

Žin., 2003, Nr.123-5618; 2009, Nr.42-1623

Darbuotojų,kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka

LRV nutarimas

2003-09-30

Nr. 1195

Pakeitimas

2013-07-24

Nr.694

Žin., 2003, Nr. 93-4205, 101-4559; 2004, Nr.25-768; 2005, Nr. 14-421, 146-5325; 2009, Nr. 60-235; 2013, Nr.84-4230

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatos

LR Seimo nutarimas

2003-07-04 Nr. IX-1700

Žin., 2003, Nr. 71-3216

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

LR Seimo nutarimas

2003-05-20 Nr. IX-1569

Žin., 2003, Nr.52-2316

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas

LRV nutarimas

2003-04-18 Nr.480

Žin.,2003, Nr.38-1739;

2009, Nr.154-6976; 2010, Nr.113-5769; 2011, Nr.8-352, Nr.123-5823 ; Nr.158-7469; 2012, Nr.125-6279; 2013, Nr.10-429

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika

LRV nutarimas

2001-06-27

Nr.785

Nauja redakcija

2013-08-28

Nr. 790

Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2013, Nr. 94-4699  

Inventorizacijos taisyklės

LRV nutarimas

1999-06-03

Nr. 719

Žin., 1999, Nr.50-1622; 2008, Nr. 49-1822

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas

LRV nutarimas

1997-08-04 Nr. 889

Žin., 1997, Nr.75-1946; 2008, Nr.126-4809; 2012, Nr.50-2473

Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo

LRV nutarimas

1993-06-08 Nr.511

Žin., 1993, Nr.28-655; 2012, Nr. 50-2462; 65-327, 86-450; 152-7778

3. Bendrieji dokumentai

Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa

ŠMM 2013-06-17

Nr.V-559

Žin., 2013, Nr.65-3268

Dėl geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų nustatymo

ŠMM 2013-06-07

Nr.V-493

Žin., 2013, Nr.63-3138

Švietimo įstaigų modernizavimo programa

ŠMM 2013-05-10

Nr.51-2567

Žin., 2013, Nr.51-2567

Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių planas 2013-2016 metams

ŠMM 2013-04-15

Nr.V-301

www.smm.lt

2013 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už mokinį, perėjusį į kito subjekto finansuojamą mokyklą, metodinės rekomendacijos

ŠMM 2013-03-25 Nr.V-226

Žin., 2013, Nr.33-1612

Lietuvos profesijų klasifikatorius 2012

LŪM 2013-03-06

Nr.4-171

Pakeitimas

2013-06-26

Nr.4-578

Žin., 2013, Nr.30-1492; 72-3621

Nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ organizavimo tvarkos aprašas

SAM ir ŠMM

2013-01-31

Nr.V-95/V-60

Žin., 2013, Nr.14-703

Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata

ŠMM 2012-11-16

Nr.V-1599

Žin., 2012, Nr.137-7033

Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata

ŠMM 2012-11-16

Nr.V-1595

Žin., 2012, Nr.137-7032

Sausumos kadetų ugdymo samprata

ŠMM 2012-11-16

Nr.V-1586

Žin., 2012, Nr.137-7031

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

ŠMM 2012-08-28

Nr.V-1268

Žin., 2012, Nr.71-632

Mokymo pagal bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas procesų organizavimo būdų klasifikatorius

ŠMM 2012-08-16

Nr.V-1239

Žin., 2012, Nr. 98-5010

Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas

ŠMM 2012-08-14

Nr. V-1201

Žin., 2012, Nr.98-5004

Valstybės (strateginiai) švietimo stebėsenos rodikliai

ŠMM 2012-08-14

Nr. V-1200

Žin., 2012, Nr.98-5003

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

ŠMM ir SADM 2012-07-04

Nr.V-1090/A1-314

Žin., 2012, Nr.82-4284

Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais

2013-2017 m. programa

ŠMM 2012-06-08

Nr.V-955

Žin., 2012, Nr.68-3493

Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininkas

2012-05-31 Nr.2B-224

Žin., 2012, Nr.64-3264, 2013, Nr.7-313

Švietimo aprūpinimo standartai

ŠMM 2011-12-12

Nr. V-2368

Žin., 2011, Nr.155-7373

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-09-15

Nr.V-1680

Žin., 2011, Nr.115-5419

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-18

Nr.V-1315

Žin., 2011, Nr.96-4517; 2012, Nr.42-2080, 84-4409, 104-5286

Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės

ŠMM 2011-07-12

Nr.V-1240

Žin., 2011, Nr.92-4397

Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-05

Nr.V-1212

Žin., 2011, Nr.87-4188

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Lietuvos vyriausiasis archyvaras

2011-07-04

Nr.V-118

Žin., 2011, Nr.88-4230; 2012, Nr. 72-3768

Dokumentų rengimo taisyklės

Lietuvos vyriausiasis archyvaras

2011-07-04

Nr.V-117

Žin., 2011, Nr.88-4229; 2012, Nr.15-683

Mokyklos struktūros tobulinimo 2011-2013 metų programa

ŠMM 2010-12-30

Nr.V-2462

Žin., 2011, Nr.7-267

Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programa

ŠMM 2010-12-20

Nr.V-2341

Žin., 2010, Nr.153-7841

Mokyklos nelankančių vaikų sugrąžinimo į mokyklas programa

ŠMM 2010-10-07

Nr.V-1688

Žin., 2010, Nr.122-6232

Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės

SAM 2010-07-13

Nr.V-632

Žin., 2010, Nr.86-4573; 2012, Nr.71-3683

Mokyklos nelankymo priežasčių klasifikatorius

ŠMM 2010-06-05

nr.V-807

Žin., 2010, Nr.67-3368

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatai

ŠMM 2010-04-13

Nr.V-515

Žin., 2010, Nr.46-2227

Mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatorius

ŠMM 2009-11-05

Nr. ISAK-2250

Žin., 2009, Nr. 135-5895; 2012,

Nr. 57-2889, 130-6589; 2013, Nr.36-1768

Klasių tipų klasifikatorius

ŠMM 2009-09-24

Nr. ISAK-1889

Žin., 2009, Nr.117-5058

Institucijų tipų klasifikatorius

ŠMM 2008-12-04

Nr.ISAK-3302

Žin., 2008, Nr.48-5958; 2011, Nr.97-4601; 2012, Nr.103-5256

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų klasifikatorius

ŠMM 2008-12-04

Nr.ISAK-3301

Nauja redakcija

2012-08-14

Nr.V-1204

Žin., 2008, Nr.148-5957; 2012, Nr. 97-4970

Bendrojo lavinimo dalykų įskaitų klasifikatorius

ŠMM 2008-10-28

Nr. ISAK-2887

Žin., 2008, Nr.129-4932; 2012, Nr.32-1500

Institucijų paskirčių klasifikatorius

ŠMM 2008-05-14

Nr.ISAK-1387

Žin., 2008, Nr.56-2134; 2011, Nr.116-5492; 2012, Nr.82-4286, Nr. 103-5258

Mokinių registro nuostatai

ŠMM 2008-02-08 Nr.ISAK-353

Žin., 2008, Nr.21-776, 45

Mokyklų tobulinimo programa plius

ŠMM 2007-12-03

Nr.ISAK-2331

Žin., 2008, Nr.7-257; 2010, Nr.119-6080; 2011, Nr.55-2673

Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa

ŠMM 2007-12-03

Nr. ISAK-2332

Žin., 2007, Nr.7-258; 2008, Nr.143-5731

Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašas

ŠMM 2007-11-19

Nr.ISAK-2243

Žin., 2007, Nr.123-5050; 2011, Nr.32-1513

Institucijų grupių klasifikatorius

ŠMM 2007-11-06

Nr.ISAK-2147

Žin., 2007, Nr.115-4717; 2011, Nr.97-4601; 2012, Nr.103-5257

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

Statistikos departamentas

2007-10-31

Nr.DĮ-226

Žin., 2007, Nr.119-4877

Mokyklinių geltonųjų autobusų skirstymo kriterijų sąrašas

ŠMM 2006-12-14

Nr.ISAK-2362

Žin., 2006, Nr.145-5556; 2011, Nr.61-2910

LR bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa

ŠMM 2006-05-04

Nr.ISAK-847

Žin., 2006, Nr.38-423

Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę

ŠMM 2005-12-29

Nr.ISAK-2668

Žin., 2005, Nr.152-5609; 2007, Nr.16-587

Vaikų sugrąžinimo į mokyklas gairės

ŠMM 2005-12-14

Nr.ISAK-2571

Žin., 2005, Nr.149-5454

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės

FM

2005-05-25

Nr. K-170

Žin., 2005, Nr. 67-2431

Švietimo įstaigose dirbančių pedagoginių darbuotojų ir bibliotekininkų, kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje, kai juos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti                    kitą, pareigybių sąrašas

ŠMM 2005-02-23

Nr.ISAK-258

Žin., 2005, Nr.28-887

Visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas

ŠMM 2004-12-14

Nr.ISAK-2016

Žin., 2005, Nr.7-218

Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija

ŠMM ir SADM

2004-03-26

Nr.ISAK-433/A1-83

Žin., 2004, Nr.56-1957; 2008, Nr.122-4647

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

ŠMM 2004-03-01

Nr.ISAK-286

Žin., 2004, Nr.46-1538; 2006, Nr.37-1320; 2009, Nr.69-2807, Nr.110-4698

Profesinio orientavimo strategija

ŠMM ir SADM

2003-11-19

Nr.ISAK-1635/A1-180

Žin., 2004, Nr.56-1955

Minimalūs finansų kontrolės reikalavimai

FM

2003-05-08

Nr. 1K-123

Žin., 2003, Nr. 47-2083; 2005, Nr. 142-5144

4. Formalusis švietimas

4.1. Bendrieji dokumentai

Dėl dienyno (mokinio ugdymo apskaitos) formos patvirtinimo

ŠMM 2012-12-05

Nr. V-1676

Žin., 2012, Nr.144-7438

Mokinių mokymosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2012-09-26

Nr.V-1405

Žin., 2012, Nr.114-5788

Sveikatos ugdymo bendroji programa

ŠMM 2012-08-31

Nr.V-1290

Žin.,2012, Nr.105-5347

Žmogaus saugos bendroji programa

ŠMM 2012-07-18

Nr. V-1159

Žin., 2012, Nr.89-4668

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvrakos aprašas

ŠMM 2012-06-28

Nr.V-1049

Žin. 2012, Nr.76-3957

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas  

ŠMM 2011-11-30

Nr. V-2310

Žin., 2011, Nr.155-7372

Dėl pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo dienynų formų patvirtinimo

ŠMM 2011-12-21

Nr. V-1505

Žin., 2011, Nr. 160-7610

Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose 2010-2014 metų strategija

ŠMM 2010-12-30

Nr. V-2455

Žin., 2011, Nr.2-56

Dėl dienynų formų patvirtinimo

ŠMM 2009-12-08

Nr. ISAK-2636

Žin., 2009, Nr. 149-6676

Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija

ŠMM 2009-11-19

Nr. ISAK-2365

Žin., 2009, Nr.138-6089

Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašas

ŠMM 2008-12-08

Nr.ISAK-3379

Žin., 2009, Nr.24-90; 2010, Nr.77-3985

Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija

ŠMM 2008-11-24

Nr.ISAK-3219

Žin., 2008, Nr.138-5461; 2010, Nr.74-3762

Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams modelio aprašas

ŠMM 2008-03-15

Nr.ISAK-715

Žin., 2008, Nr.35-1260

Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008-2012 metų strategija

ŠMM 2007-12-20

Nr.ISAK-2530

Žin., 2008, Nr.6-220; 2010, Nr.76-3893

Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija

ŠMM 2007-05-23

Nr.ISAK-970

Žin., 2007, Nr.63-2440

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2007-02-20

Nr.ISAK-236

Pakeitimas

2013-05-10 Nr.V-402

Žin., 2007, Nr.25-944; 2012, Nr. 58-2916; 2013, Nr.51-2566

Užsieniečių ir LR piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašas

ŠMM 2005-09-01

Nr.ISAK-1800

Žin.,2005, Nr.109-3991

Dėl išsilavinimo prilyginimo

ŠMM 2005-04-20

Nr.ISAK-661

Žin., 2005, Nr.53-1806

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai

ŠMM 2004-04-13

Nr.ISAK-535

Žin., 2004, Nr.56-1960

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas

ŠMM 2005-04-05

Nr.ISAK-556

Nauja redakcija

2012-05-08

Nr. V-766

Žin., 2005, Nr. 46-1256; 2012, Nr.54-2684

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašas

ŠMM 2004-06-25

Nr. ISAK-1019

Žin.,2004, Nr. 103-3809; 2011, 96-4533, Nr. 163-7788

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata

ŠMM 2004-02-25

Nr.ISAK-256

Žin., 2004, Nr.35-1150

Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms

ŠMM ir VRM

2003-06-10

Nr.ISAK-820/IV-208

Nauja redakcija

2012-08-06

Nr. V-1192/1V-594

Žin., 2003, Nr.60-2743; 2012, Nr.94-4852

Dėl užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimo

ŠMM 2003-06-04

Nr.ISAK-789

Žin., 2003, Nr.57-2554; 2004, Nr.131-789

4.2. Pradinis ugdymas

2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas

ŠMM 2013-05-27

Nr.V-460

Žin., 2013, Nr.60-2995

Pradinio ugdymo bendrosios programos

ŠMM 2008-08-26 Nr.ISAK-2433

Žin., 2008, Nr.99-3848

Privalomo ankstyvojo užsienio kalbų mokymo įgyvendinimo programa

ŠMM 2006-07-17

Nr.ISAK-1519

Žin., 2006, Nr.81-3214; 2007, Nr.47-1829; 2008, Nr.56-2131

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

ŠMM 2005-10-29

Nr.ISAK-2173

Žin., Nr.131-4747; 2010, Nr.69-3461; 2012, Nr.68-3497

Pradinio ugdymo samprata

ŠMM 2003-02-03

Nr.113

Žin., 2003, Nr.18-798

4.3. Pagrindinis ugdymas

2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

ŠMM 2013-05-27

Nr.V-459

Žin., 2013, Nr.58-2934

2013 m. įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

ŠMM 2012-11-16

Nr.V-1580

Žin., 2012, Nr.135-6903

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa

ŠMM 2012-04-12

Nr.V-651

Žin., 2012, Nr.46-2252

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

ŠMM 2012-02-13

Nr.V-258

Žin., 2012, Nr. 24-1121

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-12-30

Nr. V-2558

Pakeitimas

2012-12-31

Nr.V-1770

Žin., 2012, Nr.3-90; 2013, Nr.3-86

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

ŠMM 2011-11-15

Nr.V-2160

Žin., 2011, Nr.139-6562

Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa.

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

ŠMM 2010-01-08 Nr. V-55

Žin., 2010, Nr.9-426;

2012, Nr.55-2730

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos

ŠMM 2008-08-26 Nr.ISAK-2433

Žin., 2008, Nr.99-3848

Ikiprofesinio mokymo tvarkos aprašas

ŠMM 2007-09-17

Nr.ISAK-1841

Žin., 2007, Nr.100-4089

Integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį

ŠMM 2007-09-06

Nr.ISAK-1790

Žin., 2007, Nr.99-4020; 2011, Nr.26-1284

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo   nuostatai

ŠMM 2006-12-18

Nr. ISAK-2391

Žin., 2006, Nr.141-5437; 2010, Nr.23-1095; 2011, Nr.65-3063

Jaunimo mokyklos koncepcija

ŠMM 2005-12-12

Nr.ISAK-2549

Žin., 2006, Nr.7-263

4.4. Vidurinis ugdymas

2013-2014 ir 2014-2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

ŠMM 2013-05-27

Nr.V-459

Žin., 2013, Nr.58-2934

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašas

ŠMM 2013-05-27

Nr.V-445

Žin., 2013, Nr. 58-2933

Dėl 2013 m. pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datos

ŠMM 2013-04-22

Nr. V-316

Žin., 2013, Nr. 47-2376

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 m. tvarkos aprašas

ŠMM 2013-02-05

Nr.V-68

Žin., 2013, Nr.15-749

2013 m. įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

ŠMM 2012-11-16

Nr.V-1580

Žin., 2012, Nr.135-69,03

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2013 m. tvarkos aprašas

ŠMM 2012-08-31

Nr.V-1291

Žin., 2012, Nr.104-5284, 149-7655; 2013, Nr.11-530, Nr.57-2884

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa

ŠMM 2012-04-12

Nr.V-651

Žin., 2012, Nr.46-2252

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas

ŠMM 2012-02-13

Nr.V-258

Žin., 2012, Nr. 24-1121

2012 m. kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų tvarkaraščiai

ŠMM 2011-11-15

Nr.V-2160

Žin., 2011, Nr.139-6562

Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo

ŠMM 2011-07-01

Nr.V-1197

Žin., 2011, Nr.93-4426, 2012, Nr. 56-2793, 61-3081; 2013, Nr.3-85, 20-996

2011-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

ŠMM 2011-06-07

Nr.V-1016

Pakeitimas

2012-11-16

Nr.V-1579

Žin., 2011, Nr.74-3561; 101-4752; 2012, Nr.102-5209, Nr.135-6902

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių užsienio kalbos brandos egzaminų, sąrašas  

ŠMM 2011-03-16

Nr.V-435

Pakeitimas

2012-01-20

Nr.V-153

Žin., 2011, Nr.42-2015; 2012, Nr.12-542

Vidurinio ugdymo bendrosios programos

ŠMM 2011-02-21

Nr.V-269

Pakeitimas

2013-07-12

Nr.V-654

Žin., 2011, Nr.26-1283; 2013, Nr. 78-3955

Vidurinio ugdymo programos dalykų klasifikatorius

ŠMM 2010-02-20

Nr. V-742

Žin., 2010, Nr.60-2972; 2012, Nr. 28-1263

Bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių užskaitymo tvarkos aprašas

ŠMM 2008-03-15 Nr.ISAK-716

Žin., 2008, Nr.34-1234; 2012, Nr.12-541

Brandos egzaminų klasifikatorius

ŠMM 2008-02-29

Nr.ISAK-562

Žin., 2008, Nr.32-1115; 2010, Nr.32-1506; 2012, Nr.19-884

Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašas

ŠMM 2008-01-11

Nr.ISAK-72

Žin., 2008, Nr.8-297

Integruoto technologijų kurso bendrosios programos mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą

ŠMM 2007-09-06

Nr.ISAK-1790

Žin., 2007, Nr.99-4020; 2011, Nr.26-1284

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

ŠMM 2006-12-18 Nr.ISAK-2391

Žin., 2006, Nr.141-5437; 2010, Nr.152-7765; 2012, Nr.3-91; 2013, Nr. 17-837

Vidurinio ugdymo programos aprašas

ŠMM 2006-06-30

Nr.ISAK-1387

Pakeitimas

2013-06-03

Nr. V-475

Žin., 2006, Nr.76-2930; 2011, Nr.97-4599, Nr.109-5142, Nr.109-5144; 2013, Nr.60-2997

Mokymosi pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą tvarkos aprašas

ŠMM 2004-06-03

Nr.ISAK-839

Žin., 2004, Nr.92-3386

Ugdymo programų akreditacijos kriterijai ir jos vykdymo tvarkos aprašas

ŠMM 2004-02-05

Nr.ISAK-171

Nauja redakcija

2011-12-28

Nr.V-2549

Žin., 2004, Nr.39-1283; 2007, Nr.132-5390; 2010, Nr.110-5656; 2012, Nr.2-59

Dėl įskaitų programų patvirtinimo

ŠMM 2003-11-04

Nr.ISAK-1539

Žin., 2003, Nr.106-4769; 2012, Nr. 18-819

Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašas

SAM/ŠMM

2003-01-08

Nr.V-11/18

Žin., 2003, Nr.10-371

5. Neformalusis švietimas

5.1. Bendrieji dokumentai

Lietuvos higienos norma 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

SAM 2012-06-25 Nr. V-599

Žin., 2012, Nr. 74-3856  

Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

ŠMM 2010-10-11

Nr.V-1715

Žin., 2010, Nr.123-6311

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ugdymo krypčių klasifikatorius

ŠMM 2010-03-29

Nr.V-442

Nauja redakcija

2012-08-16

Nr.V-1240

Žin., 2010, Nr.40-1916; 2012, Nr.98-5011

Netradicinio ugdymo koncepcija

ŠMM 2010-03-05

Nr.V-299

Žin., 2010, Ne.30-1400

Etninės kultūros švietimo įstaigose strategija

ŠMM 2009-11-19 Nr.ISAK-6089

Žin., 2009, Nr.138-6089

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ nuostatai

ŠMM 2009-06-04

Nr.ISAK-1185

Žin., 2009, Nr.69-2806

Dviračių vairuotojų mokymo ir pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2009-04-30 Nr.ISAK-920

Žin., 2009, Nr.53-2124

Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

ŠMM 2009-02-26 Nr.ISAK-426

Žin., 2009, Nr.27-1078

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa

ŠMM 2009-01-19 Nr.ISAK-105

Žin., 2009, Nr.12-483

Meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas

ŠMM 2008-10-13 Nr.ISAK-2773,

Žin., 2008, 120-4575

Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija

ŠMM 2008-01-09 Nr.ISAK-43

Žin., 2008, Nr.20-739

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa

ŠMM 2007-02-07

Nr.ISAK-179

Žin., 2007, Nr.19-740

Vaikų vasaros poilsio stovyklų bendrieji nuostatai

ŠMM 2006-03-31

Žin., 2006, Nr.39-1420

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

ŠMM 2006-03-17

Nr.ISAK-494

Žin., 2006, Nr.33-1197

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

ŠMM 2005-12-30

Nr.ISAK-2695

Žin., 2006, Nr.4-115; 2012, Nr.42-2102

Subjektų, vykdančių vaikų ir jaunimo socializaciją, socialinės, edukacinės ir teisinės kompetencijos aprašas

ŠMM 2005-12-23

Nr.ISAK-2636

Žin., 2006, Nr.2-27

Vaikų ir jaunimo užimtumo programų vertinimo kriterijų aprašas

ŠMM 2005-12-14

Nr.ISAK-2567

Žin., 2005, Nr.149-5453

Gabių vaikų programų rėmimo kriterijų aprašas

ŠMM 2005-12-13

Nr.ISAK-2551

Žin., 2005, Nr.147-5375

Dėl neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimo

ŠMM 2005-04-05

Nr.ISAK-549

Žin., 2005, Nr.46-1524

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

ŠMM 2005-03-01

Nr.ISAK-330

Žin., 2005, Nr. 31-1023

Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS ir nusikalstamumo prevencijos

ŠMM 2004-09-17

Nr.ISAK-1462

Žin., 2004, Nr.145-528; 2007, Nr.138-5677; 2009, Nr.44-1725

Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas

ŠMM 2004-06-18

Nr.ISAK-991

Žin., 2004, Nr.98-3663; 2011, Nr.88-4219

Jaunimo visuomeninės, mokslinės, sportinės, meninės iniciatyvų skatinimo renginių finansavimo nuostatai

ŠMM 2004-05-15

Nr.ISAK-772

Žin., 2004, Nr.86-34141; 2011, Nr.72-3486

5.2. Ikimokyklinis ugdymas

Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

ŠMM ir SADM

2012-04-30 Nr.V-735/A1-208

Žin., 2012, Nr.52-2594

Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas

ŠMM, SADM, SAM

2011-11-04

Nr.V-2068/A1-467/V-946

Žin., 2011, Nr.134-6387

Ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymo finansavimo 2011 metais tvarkos aprašas

ŠMM 2011-03-31

Nr.V-542

Žin., 2011, Nr.41-1962

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros   2011-2013 metų programa

ŠMM 2011-03-01

Nr.V-350

Žin., 2011, Nr.30-1421

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

SAM 2010-04-22

Nr.V-313

Žin., 2010, Nr.50-2454; 2011, Nr.140-6573

Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, patatų modernizavimo programa

ŠMM 2009-12-10

Nr.ISAK-2641

Žin., 2009, Nr.151-6805

Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas ir rekomendacijos

SAM 2009-02-03

Nr.V-58

Žin.,2009, Nr.18-714

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašas  

ŠMM 2007-09-14

Nr.ISAK-1836

Žin., 2007, Nr.100-4088; 2010, Nr.69-3460

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

ŠMM 2005-11-11

Nr. ISAK-2249

Žin., 2005, Nr.137-4952

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika

ŠMM 2005-07-22

Nr.ISAK-1557

Žin., 2005, Nr.94-3522; 2010, Nr.110-5655

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

ŠMM 2005-04-18

Nr.ISAK-627

Žin., 2005, Nr.52-1752; 2011, Nr.71-3448

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

ŠMM 2004-06-04

Nr.ISAK-842

Žin., 2004, Nr.94-3451

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir darželių-mokyklų pavyzdinė bylų nomenklatūra

ŠMM 2000-09-21

Nr.1187

Žin., 2000, Nr.82-2496

5.3. Priešmokyklinis ugdymas

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

ŠMM 2005-10-29

Nr.ISAK-2173

Žin., Nr.131-4747; 2010, Nr.69-3461; 2012, Nr.68-3497

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

ŠMM 2005-06-22

Nr.ISAK-1180

Žin., 2005, Nr.84-3118; 2010; Nr.71-3583

Švietimo pagalbos nelankančiam ugdymo įstaigos 5-6 metų vaikui teikimo tvarkos aprašas

ŠMM 2003-12-16

Nr.ISAk-1809

Žin., 2004, Nr.8-211

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas

ŠMM 2003-11-10

Nr. ISAK-1581

Žin., 2003, Nr.111-4971

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

ŠMM 2003-10-29

Nr.ISAK-1478

Žin., 2003, Nr.111-4970

Priešmokykinio ugdymo standartas

ŠMM 2003-07-09 Nr.ISAK-1015

Žin., 2003, Nr.77-3525; 2008, Nr.104-4007

5.4. Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Dėl paraiškų gauti lėšų neformaliajam suaugusiųjų švietimui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pateikimo tvarkos nustatymo

ŠMM 2013-04-10

Nr.V-290

Žin., 2013, Nr. 39-1929

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2013-02-21

Nr.V-120

Žin., 2013, Nr.21-1050

Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo ir paraiškų gauti lėšų neformaliajam suaugusiųjų švietimui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pateikimo tvarkos

LRV nutarimas

1998-12-15 Nr.1444

Žin., 1998, Nr.111-3078

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

LR Seimas

1998-06-30

Nr. VIII-822

Žin., 1998, Nr.66-1909; 2010, Nr.48-2301

6. Pagalba mokiniui

6.1.Bendrieji dokumentai

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-22

Nr.V-1409

Žin., 2011, Nr.97-4600

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-04-11

Nr.V-579

Žin., 2011, Nr.45-2121

6.2. Informacinė pagalba

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

ŠMM ir SADM

2012-07-04

Nr. V-1090/A1-314

Žin., 2012, Nr.82-4284

Nacionalinė profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa

ŠMM 2007-12-03 Nr.ISAK-2332

Pakeitimas

2013-06-25

Nr.V-580

Žin., 2008, Nr.7-258, Nr.143-5731; 2013, Nr.74-2723

Profesinio informavimo standartas

ŠMM 2007-03-12

Nr.ISAk-362

Žin., 2007, Nr.32-1169

Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašas

ŠMM 2006-10-26

Nr. ISAK-2077

Žin., 2006, Nr.118-4499

6.3. Psichologinė pagalba

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-05

Nr.V-1215

Žin., 2011, Nr.88-4220

Pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo modelis

ŠMM 2003-06-25

Nr.ISAK-897

Žin., 2003, Nr.74-3451; 2007, Nr.92-3711

6.4. Socialinė pedagoginė pagalba

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

ŠMM 2004-06-15

Nr. ISAK-941

Žin., 2004, Nr.100-3729; 2011, Nr.99-4675

6.5. Specialioji pedagoginė pagalba

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-08

Nr.V-1228

Pakeitimas

2013-05-08

Nr. V-383

Žin., 2011, Nr.92-4395; 2013, Nr.49-2453

6.6. Specialioji pagalba

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorius

ŠMM 2012-03-13

Nr.V-395

Žin., 2012, Nr.33-1624

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatorius

ŠMM 2012-03-13

Nr.V-394

Žin., 2012, Nr.33-1624

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2011-09-30

Nr.V-1795

Žin., 2011, Nr.122-5771;

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi tvarkos aprašas

ŠMM 2011-09-30

Nr.V-1775

Pakeitimas

2013-07-22

Nr.V-680

Žin., 2011, Nr.122-5769; 2013, Nr.82-4132

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų mokymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

ŠMM, SAM, SADM

2011-07-13

Nr.V-1265/V-685/A1-317

Pakeitimas

2013-07-26

Nr.V-718/V-762

/A1-433

Žin., 2011, 93-4428; 2013, Nr.85-4275

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-08

Nr.V-1229

Žin., 2011, Nr.92-4396

Specialiojo ugdymo plėtros programa

ŠMM 2009-09-03 Nr.ISAK-1796

Žin., 2009, Nr.110-4699

6.7. Sveikatos priežiūra

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų globos įstaigose

SAM 2011-11-11

Nr. V-964

Žin., 2011, Nr.140-6573, 2012, Nr.71-3695

Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas

SAM ir ŠMM 2005-12-30 Įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680

Žin., 2005, Nr.153-5657

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijai ir tvarkos aprašas

SAM, SADM ir ŠMM

2005-03-23

Nr.188/A1-84/ISAK-487

Žin., 2005, Nr.39-1277; 2007, Nr.101-4122; 2010, Nr.24-1153; 2012, Nr.43-2121; 2012, Nr.135-6906

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatai

ŠMM 2000-02-11 Nr. 113

Žin., 2000, Nr.15-403

7. Mokyklos veikla

7.1. Bendrieji dokumentai

Lietuvos higienos norma HN 21:2011. Mokykla vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

SAM 2011-08-10 Nr. V-773

Žin., 2011, Nr. 103-4858

Nuostatų, įstatų ar statuto įforminimo reikalavimai  

ŠMM 2011-06-29

Nr.V-1164

Pakeitimas

ŠMM 2012-08-21 Nr.V-1250

Žin., 2011, Nr.80-3925; 2012, Nr.99-5077

Dėl šalies ir tarptautinių švietimo projektų vykdymo mokyklose

ŠMM 2011-06-27

Nr.V-1126

Žin., 2011, Nr.79-3874

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

ŠMM 2009-03-30

Nr.ISAK-607

Žin., 2009, Nr.27-367

Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

ŠMM 2008-07-04

Nr. ISAK-2008

Nauja redakcija

2012-10-16

Nr.V-1463

Žin., 2008, Nr.81-3227; 2009, Nr.84-3541; 2012, Nr.122-6161

12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“

FM 2008-05-08

Nr. 1K-174

Žin., 2008, Nr.55-2085, 147-5920; 2010, Nr.1-44; 2011, Nr.15-701

Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos

ŠMM 2007-10-02

Nr.ISAK-1934

Žin., 2007, Nr. 105-4319; 2011, Nr.9-396

Mokinių profesiniam konsultavimui skirtų lėšų naudojimo metodinės rekomendacijos

ŠMM 2007-04-04

Nr.ISAK-605

Žin., 2007, Nr.41-1551

Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašas

ŠMM 2007-04-02

Nr.ISAK-587

Žin., 2007, Nr.41-1550; 2009, Nr.40-1517; 2010, Nr, 123-6312, Nr.135-6902

Pažymėjimų, brandos atestatų ir mokinių apskaitos žurnalų formavimo tvarkos aprašas

ŠMM 2005-12-23

Nr.ISAK-2639

Žin., 2006, Nr.5-170; 2010, Nr.44-2137; 2011 Nr.51-2469

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

ŠMM 2005-09-01

ISAK-1801

Nauja redakcija

2012-05-25

Nr.V-871

Žin., 2005, Nr.110-4036; 2012, Nr.65-3309

Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

ŠMM 2005-08-29

Nr.ISAK-1776/V83

Žin., 2005, Nr.105-3907; 2009, Nr.82-3436

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės

FM 2005-05-25

Nr.1K-170

Žin., 2005, Nr. 67-2431

Minimalūs finansų kontrolės reikalavimai

FM 2003-05-08

Nr.1K-1213

Žin.,2003, Nr.47-2083; 2005, Nr. 142-5144

7.2. Atestacija ir kvalifikacija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

ŠMM 2012-05-30

Nr.V-899

Žin., 2012, Nr. 62-3152

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-01

Nr.V-1194

Žin., 2011, Nr.83-4051

Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas

ŠMM 2011-07-01

Nr.V-1193

Žin., 2011, Nr.83-4050; 2012, Nr.152-7797

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

ŠMM 2008-11-24

Nr.ISAK-3216

Žin., 2008, Nr.142-5669; 2009, Nr.10-378, Nr.20-816; 2010, Nr.106-5476; 2011, Nr. 151-7130

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

ŠMM 2007-03-29

Nr.ISAK-556

Žin., 2007, Nr.39-1462; 2008, Nr.13-456; 2009, Nr.48-1926

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai

ŠMM 2007-01-29 Nr.ISAK-101

Žin., 2007, Nr.19-732; 2008, Nr.109-4167

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

ŠMM 2007-01-15

Nr.ISAK-54

Žin., 2007, Nr.12-511

Mokyklos tiflopedagogo pavyzdinis pareigybės aprašymas

ŠMM 2006-06-30

Nr.ISAK-1383

Žin., 2006, Nr.76-2928

Logopedų, dirbančių mokyklose, bendrieji pareiginiai nuostatai

ŠMM 2006-03-31

Nr.ISAK-614

Žin., 2006, Nr.39-1421

Informacinių komunikacinių technologijų kursų mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams organizavimo tvarkos ir turinio aprašas

ŠMM 2006-02-22

Nr.ISAK-318

Žin., 2006, Nr.26-874

Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų užsienio kalbų žinių ir gebėjimų lygio vertinimo tvarkos aprašas

ŠMM 2005-12-22

Nr.ISAK-2615

Žin., 2006, Nr.3-78, Nr.59-2085

Psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimų aprašas

ŠMM 2005-07-21 Nr.ISAK-522

Žin., 2005, Nr.92-3450; 2008, Nr.104-4007

Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatai

ŠMM 2005-07-21

Nr.ISAK-1521

Žin., 2005, Nr.108-3974; 2010, Nr.66-3305

Švietimo konsultantų veiklos nuostatai

ŠMM 2005-06-07

Nr.ISAK-1041

Žin., 2005, Nr.73-2666, Nr.73-2848; 2010, Nr.102-5308

Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašas

ŠMM 2005-03-29

Nr.ISAK-506

Pakeitimas

2013-07-03

Nr.V-619

Žin., 2005, Nr.43-1395, 139-5029; 2007, Nr.68-2682, 99-4022; 2009, Nr.100-4201; 2011, Nr.99-4680; 2012, Nr.65-3312; 2013., 73-3680

Mokytojo padėjėjo pavyzdinis pareigybės aprašymas

ŠMM 2004-12-30

Nr.ISAK-2092

Žin., 2005, Nr.5-129; 2005, Nr.25-825; Nr.132-5015

Socialinio pedagogo kvalifikaciniai reikalavimai ir pareiginė instrukcija

ŠMM 2001-12-14

Nr. 1667

Žin., 2002, Nr.24-896, Nr.101-4526; 2010, Nr.2-79; 2011, Nr.14-628; 2012, Nr.98-5007

 

Atnaujinta 2013 m. rugsėjo 20 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker