Projektai

 

KK logotipas

Gimnazijos veiklos tobulinimo plano

įgyvendintos veiklos 2022 m. sausio-kovo mėn.

Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazija dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Projekto lėšos skirtos mokymosi pagalbos teikimui, pamokos kokybės tobulinimui, mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui, edukacinės aplinkos gerinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ir kt.

Gimnazijos veiklos tobulinimo plane numatytas projekto tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus ir pažangą, ugdant kūrybišką, iniciatyvią, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę. Numatyti du uždaviniai tikslą pasiekti:

  1. Tobulinti pamokos vadybą, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi poreikius;
  2. Plėtoti inovatyvią ugdymo(si) aplinką, stiprinančią mokinių mokymosi motyvaciją bei kūrybiškumą.

Nuo šių metų sausio 1 d. pradėjome įgyvendinti parengtą Gimnazijos veiklos tobulinimo planą: teikiama mokymosi pagalba 5 ir 7 klasių mokiniams per matematikos pamokas taikant dviejų mokytojų darbo modelį, papildomai veikia du neformaliojo švietimo užsiėmimai – matematikos „Tekstinių užduočių sprendimas“ ir istorijos „Aš savo mylimo krašto pilietis“.

Informaciją parengė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tatjana Prišmont

2022-03-31

 

 

 

Atnaujinta 2022 m. gegužės 4 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker