Pagrindinis ugdymas

 

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina pagrindinės, jaunimo, profesinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos. Ugdymas gali vykti ir už mokyklos ribų: muziejuose, parkuose ir kt., koreguojant ugdymo procesą. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi mokyklos rengdamos savo planus, nustatyta, kad mokyklos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. O mokytojams sudarytos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis 5 klasėje, o 6 klasėje antroji užsienio kalba yra privaloma.

Nuo 9 klasės (gimnazijos I) sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Jei mokykla nori, mokiniams, kuriems sunkiau mokytis, arba atvirkščiai – kurie mokosi itin sėkmingai, kuriam laikui gali sudaryti individualius ugdymo planus.

Lietuvoje mokiniui iki 16 metų mokytis Lietuvoje privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 klasės. Baigę 10 klasių mokiniai gali pasirinkti laikyti Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą iš lietuvių kalbos, gimtosios kalbos (lenkų, rusų, baltarusių, vokiečių k.) ir matematikos. Baigę 10 klasių ir įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą, arba pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Ugdymo dokumentai

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2–11 priedai):

Etninė kultūra:

Žmogaus saugos bendroji programa:

Pasipriešinimo istorijos programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

Ugdymo planai

2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai:

Specialusis ugdymas

Tautinių mažumų švietimas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Mokyklos dokumentai

 


 

Informacija pateikiama PDF, DOC bei DOCX formato dokumentuose.

Norint peržiūrėti PDF formato dokumentus, reikia įdiegti nemokamą programą Adobe Reader arba Foxit Reader.

Norint peržiūrėti DOC ar DOCX formato dokumentus, reikia įdiegti LibreOffice Writer (nemokama), Apache OpenOffice Writer (nemokama), Microsoft Word arba kitą tekstų redagavimo programą, palaikančią šį formatą.

 

Atnaujinta 2016 m. sausio 24 d.
Trakų r. Lentvario "Versmės" gimnazija, Lauko g. 20, LT-25119 Lentvaris, tel. (8 528) 28051, faks. (8 528) 29285, el. p. info@lpvm.lt, įm. kodas 190662435
Joomla 2.5 template by 888Poker