Menu Close

Tarptautinė tolerancijos diena

Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas suteikia puikią galimybę dalintis tuo, ką pagarba ir kito priėmimas reiškia kiekvienam iš mūsų. Įkvėpti Tarptautinės vertybių ugdymo stovyklos „We Care“, šią dieną anglų kalbos pamokas skyrėme žodinių vaizdų, susijusių su mūsų bendromis vertybėmis, kūrimui.
5-12 klasių mokiniai gilinosi į patyčių, patyčių stebėtojų ir skriaudžiamųjų užtarėjų vaidmenis. Dirbdami 3–5 žmonių komandose, mokiniai skirstė tipinės elgsenos atvejus į šias tris kategorijas.
Siekdami geriau suprasti bendražmogiškas vertybes, mūsų mokiniai ne tik įgyja gilų supratimą apie toleranciją, bet ir plėtoja įgūdžius, kaip atpažinti ir reaguoti į patyčių atvejus. Šia iniciatyva siekiame diegti atsakomybės ir empatijos jausmą bei skatiname mūsų mokinius tapti aktyviais savo bendruomenę kuriančiais dalyviais. Bendruomenės, kuri yra atvira, priimanti ir pilna sąmoningo supratimo.
Mes tikime, kad bendrų pastangų ir apgalvotų diskusijų dėka, mūsų mokiniai ne tik sužino apie šias vertybes, jie jas įkūnija, prisidėdami prie mokyklos aplinkos, kuri grindžiama pagarba, priėmimu ir tarpusavio supratimu, kūrimo.
Празднование Международного дня толерантности предоставляет прекрасную возможность выразить наше понимание oб уважении друг к другу, о терпимом отношении к людям. Вдохновленные Международным лагерем по образованию ценностей (‘We Care’), наши уроки английского языка в начальных классах в этот день были посвящены укреплению представлений о человеческих ценностях, которые нас объединяют. Учащиеся создавали иллюстрации, в которых выразили своё уважительное отношение к людям, окружающим нас.
Ученики 5-12 классов сосредоточились на исследовании таких понятий, как: запугивание, наблюдение, поддержка. Разделенные на команды по 3-5 человек, ребята активно принимали участие в обсуждениях, классифицируя различные действия на эти три поведенческие роли.
Занимаясь исследованием (так можно сказать) тонкостей этих ценностей, дети не только углубляют свое понимание о толерантности, но и развивают навыки выявления и реагирования на случаи запугивания. Эта инициатива нацелена на внедрение в общество подростков чувства ответственности и сопереживания. Ребята, надеемся, становятся активными участниками в создании более инклюзивного и сострадательного сообщества.
Через совместные усилия и продуманные обсуждения, ребята не просто учатся этим ценностям; они воплощают их, способствуя созданию школьной среды, основанной на уважении, принятии и взаимном понимании.