Menu Close

Gimnazijos istorija

Mokykla kiekvienam žmogui – tai svarbi jo gyvenimo dalis. Ją pradeda lankyti mažas žmogus, o iš jos  išeina  subrendusi, savarankiška asmenybė. Mokyklos istorija – tai daugelio kartų istorija, kuri saugo atmintį apie žmones, jų pasiekimus ir gyvenimo metus, praleistus mokykloje. Mokykla visada buvo ir liks šviesos oazė, kultūros židinys, žinių šventovė kiekvienam žmogui.

2022 metais Lentvario “Versmės” gimnazijai sukanka jau 126 metai. Savo istoriją mokykla skaičiuoja nuo 1896 metų, kai per Landvarovo miestelį buvo nutiestas geležinkelis Sankt-Peterburgas – Varšuva, pradėjo didėti gyventojų skaičius ir jų vaikams buvo atidaryta pirmoji mokykla. Mūsų gimnazija savo istoriją skaičiuoja nuo 1896 metų rugsėjo 20 dienos, kai mokykla atvėrė duris pirmiesiems savo mokiniams. Piotr Gurinovič ir pravoslavų šventikas Sergej Smirnov buvo pirmieji mokytojai. Mokykla vadinosi “Landvarovo liaudies mokykla”, joje buvo dėstoma rusų kalba. Tikslus mokinių skaičius nežinomas, tačiau yra duomenų, kad miestelyje tuo metu gyveno apie 300 žmonių. Žinoma, kad 1897-1898 mokslo metais mokykla veikė privačiame name, o joje mokėsi 53 berniukai ir 40 mergaičių.

1908 metais Landvarove jau buvo dvi mokyklos: liaudies mokykla ir geležinkeliečių mokykla. O 1909 metais mecenato grafo Vladislovo Tiškevičiaus lėšomis buvo pastatytas medinis mokyklos pastatas, kuriame mokėsi apie 150 mokinių. Bet prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mokykla buvo uždaryta, o jos patalpose įkurtos kareivinės. 1919-192  mokslo metais mokykla vėl buvo atidaryta. Vaikai mokėsi penkiose klasėse, o mokomoji kalba buvo valstybinė lenkų kalba.  Ja yra surašyti visi mokyklos dokumentai, nes iki 1939 m. Lendvarovas buvo  lenkų okupuoto Vilniaus krašto dalis. 1939 m. gyvenvietė oficialiai pavadinta Lentvariu.

Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas neaplenkė ir Lentvario.  Miestelyje daug namų buvo sugriauta ir sudeginta. Vokiečių okupacijos metais mokykla neveikė. Karui pasibaigus pamokos prasidėjo 1944 metais, vaikai buvo mokomi lenkų kalba. 1945-1946 mokslo metais mokykloje  vėl buvo atidarytos klasės su rusų dėstomąja kalba. 1947-1948 mokslo metais mokykla tapo septynmete progimnazija, mokinių daugėjo. 1949 metų liepos 11 dieną Lentvariui suteiktas miesto statusas ir tuo pačiu metu miestelyje pastatyta gamykla „Kaitra“, kuri daugeliui dešimtmečių Lentvario gyventojus aprūpino darbu ir buvo profesijų mokymo vieta mokyklos mokiniams.

Nuo 1950-1951 mokslo mokslo metų mokykla tapo vidurine mokykla. Augo ir vaikų skaičius ir sename mediniame pastate jie nebetilpo. Tuo metu mokykla veikė trijose vietose: raudonų plytų pastate prie stoties, mediniame pastate prie pašto, o kelios klasės mokėsi  dabartinės Pradinės mokyklos patalpose. Yra išlikę pasakojimų, kad mokyklos pamokų tvarkaraštis buvo sudarytas taip, kad mokytojai per pertraukas spėtų pereiti iš vieno pastato į kitą. Siekiant patenkinti augančius mokyklos poreikius 1956 metais pradėtas statyti trijų aukštų mūrinis mokyklos pastatas, o 1956 metais vidurinę mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Nuo tada mokykla vadinama Lentvario vidurine mokykla. Mokykloje taip pat buvo vykdomas ir gamybinis mokymas: kartu su viduriniu išsilavinimu mokiniai įgydavo ir darbininkiškas profesijas. 1959 metais baigtas statyti centrinis mokyklos pastatas, skirtas 440 mokinių. Tačiau mokinių mokykloje jau buvo dvigubai daugiau, todėl greitai buvo pastatyti du priestatai. Tuo metu mokykloje mokėsi 960 mokinių. Mokykloje veikė bufetas, biblioteka, fizikos, chemijos, buities darbų kabinetai ir  mokinių bendrabutis. Pamokos vyko rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis. 1963 metais klasės su lietuvių dėstomąja kalba buvo atskirtos į savarankišką mokyklą.

1970 metais  mokykla tapo bendro lavinimo vidurine mokykla ir pradėjo dirbti kabinetine sistema. Tuo metu mokykloje buvo 37 kabinetai: 6 – matematikos, 5 – rusų kalbos ir literatūros, 3 – istorijos, po 1 – prancūzų kalbos, chemijos, fizikos, biologijos, buities darbų, karinio parengimo bei technologijų dirbtuvės. Klasėse mokėsi po 36-40 mokinių. 1975-1976 mokslo metais mokykloje buvo 42 klasės, mokėsi 1237 mokiniai, dirbo 72 mokytojai. 1971 metais mokykla šventė savo 75-mečio jubiliejų. Buvo prisiminti ir pagerbti mokyklos vadovai:

 • Ivan Anfimov (1948-1949 m.)
 • Piotr Sevastjanov (1957-1964 m.)
 • Ivan Lukaševič (1965-1967 m.)
 • Nadežda Jarygina (1967-1976 m.)
 • Olimpiada Jemeljanova (1976-1981 m.)
 • Teodor Linkevič (1981-1984 m.)
 • Francišek Žeromskij (1984-1992 m.)
 • Vladimiras Pileckis (1993-2022)

Nuo 2022 metų Lentvario “Versmės” gimnazijai vadovauja Oksana Kietavičienė.

Nuo 1984 iki 1992 metų net  11 mokinių mokyklą baigė tik labai gerais pažymiai, jiems buvo įteikti aukso medaliai. 1992 m. tokie medaliai buvo įteikti paskutinį kartą. 1992 metais į atskirą mokyklą buvo atskirtos lenkiškos klasės, nuo to laiko mokykloje dėstomąja kalba tapo rusų kalba. 1996 metais mokykla iškilmingai minėjo savo 100 metų jubiliejų. Nuo 2008 metų rugsėjo 1 dienos sumažėjus mokinių skaičiui rytinio priestato pirmame aukšte įsikūrė Meno mokyklos filialas.

2010 metų spalio 10 dieną mokykloje buvo atidarytos dvi vaikų darželio grupės: ikimokyklinio ugdymo, kurią lanko 3-5 metų vaikai, ir priešmokyklinio ugdymo, kurią lanko 6 metų vaikai. 2012-2013 metais vyko mokyklos pastato renovacija. Atnaujinant mokyklos pastatą pakeisti langai, lauko durys, apšiltintos išorės pastato sienos, rekonstruota ir apšiltinta stogo danga, rekonstruota šildymo sistema, apšiltintos grindys, atlikti patalpų remonto darbai. Projekto įgyvendinimui buvo skirta daugiau nei 1,8 mln. litų. Mokykla tapo gražesnė ir jaukesnė, sumažintas  šilumos energijos vartojimas.

2013 metais spalio mėnesį vyko vidurinio ugdymo programos akreditacija. Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programa buvo akredituota 2013 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio įsakymu Nr. V-1290. 2014 metais, po vidurinio ugdymo programos akreditacijos, Lentvario 1-oji vidurinė mokykla pertvarkyta į Lentvario “Versmės” gimnaziją. 2014 metų birželio 4 dieną vyko gimnazijos inauguracijos iškilmės, kurių metu buvo pasidžiaugta buvusios Lentvario 1-osios vidurinės mokyklos pasiekimais ir šviesia ateitimi.

2021 metais į gimnaziją atvyko 75   mokiniai – pabėgėliai iš karo zonos Ukrainoje, kuriuos gimnazija svetingai priėmė ir suteikė sąlygas mokytis. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 305 mokiniai, dirba 31 aukštos kvalifikacijos mokytojas. Gimnazijoje sudarytos visos sąlygos darbui bei ugdymui, saviraiškai, sportinei veiklai. Sunkus, kruopštus, atsakingas viso mokytojų kolektyvo darbas padeda mokiniams tapti dorais, sąžiningais, išsilavinusiais savo šalies piliečiais.

История школы

     Школа – это важная часть в жизни каждого человека. В школу приходит маленький человек, а выходит зрелая, самостоятельная личность.

     История школы – это история нескольких поколений, которая хранит память о людях, их достижениях и годах, проведённых в стенах школы. Школа всегда была и останется светлым оазисом, очагом культуры, святилищем знаний для каждого из нас. В 2022 году Лентварской гимназии  «Версмес» исполняется 126 лет. История школы восходит к 1896 году, когда через город Ландварово была проложена Петербургско-Варшавская железная дорога; население стало увеличиваться, и для  детей была открыта первая школа. Наша гимназия ведет свою историю с 20 сентября 1896 года, когда школа открыла свои двери для первых учеников. Первыми учителями были Петр Гуринович и православный святой отец Сергий Смирнов. Школа называлась «Ландваровская народная школа», и в ней преподавали на русском языке. Точное количество учеников неизвестно, но есть данные, что в городке в то время проживало около 300 человек. Известно, что в 1897-1898 учебном году школа действовала в частном доме, в ней учились 53 мальчика и 40 девочек.

     В 1908 году в Ландварове было уже две школы: народная и железнодорожная. А в 1909 году на средства мецената графа Владислава Тышкевича было построено деревянное здание школы, где училось около 150 учеников. Но с началом Первой мировой войны школу закрыли, а в ее помещениях устроили казармы. Школа была вновь открыта в 1919-1920 учебном году. Дети учились в пяти классах, а языком обучения был  польский язык, ведь до 1939 г. Лендварово входил в состав Виленского края, оккупированного поляками. С 1939 году поселок официально называется Лентварис.

Вторая мировая война нанесла огромный ущерб всей стране. Не обошла она и Лентварис. Многие дома в городе были разрушены и сожжены. Во время немецкой оккупации школа была закрыта. После окончания войны, в 1944 году, начались занятия, дети обучались на польском языке. В 1945-1946 учебном году в школе вновь открылись классы с русским языком обучения. В 1947-1948 учебном году школа стала семилетней прогимназией, количество учеников увеличилось. 11 июля 1949 года Лентварису был присвоен статус города, и тогда же в городе был построен завод «Кайтра», который на протяжении многих десятилетий обеспечивал жителей Лентвариса работой и был местом профессионального обучения.

С 1950-1951 учебного года школа стала общеобразовательной. Количество детей росло, и старое деревянное здание уже не вмещало их. В то время школа действовала в трех местах:  здание из красного кирпича – возле вокзала, деревянное здание – около почты, и несколько классов занимались в помещении нынешней начальной школы. Сохранились рассказы о том, что расписание занятий в школе было составлено таким образом, чтобы учителя могли переходить из одного здания в другое во время перемен. Но необходимость в улучшении школьной жизни возросла. И в 1956 году началось строительство трехэтажного кирпичного здания школы. И  том же, 1956 году, первые выпускники окончили среднюю школу. С тех пор школа называется Лентварской средней школой №1.

В 1959 году было завершено строительство корпуса центральной школы на 440 мест. Однако в школе уже было вдвое больше учеников, поэтому быстро построили две пристройки. На то  время в школе обучалось уже 960 учеников. В школе имелись столовая, библиотека, кабинеты физики, химии,  общежитие. Уроки проводились на русском, польском и литовском языках. В 1963 году классы с литовским языком обучения были переведены в отдельную школу.

     В 1970 году школа стала общеобразовательной средней школой  и начала работать по кабинетной системе. Было 37 кабинетов: 6  – математики, 5 – русского языка и литературы, 3 – истории,  по одному – французского языка, химии, физики, биологии, трудового обучения, военного дела, мастерских. В каждом классе было по 36-40 учеников. В 1971 году школе исполнилось 75 лет. В 1975 – 1976 учебном году в школе было 42 класса, 1237 учащихся, 72 учителя.

С 1984 по 1992 год выпускники 11-ых классов, отлично окончившие школу, были награждены золотыми и серебряными медалями.

В 1992 году как самостоятельная, отдельная единица была основана школа с польским языком обучения.

В 1996 году наша школа торжественно отметила свое 100-летие.

С 1 сентября 2008 года в связи с уменьшением количества учащихся первый этаж восточной пристройки был отдан филиалу Школы искусств г.Тракай.

     10 октября 2010 года в школе открылись группа дошкольного образования для детей 3-5 лет и подготовительного группа для детей 6 лет.   В 2012-2013 годах здание школы было реновировано. В ходе ремонта школьного здания были заменены окна и входные двери, утеплены наружные стены здания, реконструированы система отопления и крыша, утеплен пол и кровля, отремонтированы помещения. На реализацию проекта было выделено более 1,8 миллиона  литов.  Школа стала красивее и уютнее, уменьшился расход тепловой энергии.     В октябре  2013 года в школе прошла аккредитация.  была аккредитована. Приказом министра образования и науки Литовской Республики Д. Павалкиса №. В-1290 от 31 декабря 2013 года Лентварская средняя школа № 1 получила статус гимназии. В 2014 году Лентварская средняя школа №1 была переименована в Лентварскую гимназию «Версмес». 4 июня 2014 состоялась церемония открытия гимназии, во время которой были отмечены достижения  Лентварской средней школы №1, а также выражено огромное желание достичь еще больших результатов.     В 2021 году в гимназию прибыли 75 учеников – беженцев из зоны боевых действий в Украине. Гимназия гостеприимно приняла молодых людей и предоставила условия для учебы. Руководителями школы были директора:

 • Иван Анфимов (1948-1949 m.)
 • Пётр Севастьянов (1957-1964 m.)
 • Иван Лукашевич (1965-1967 m.)
 • Надежда Ярыгина (1967-1976 m.)
 • Олимпиада Ермолаева (1976-1981 m.)
 • Теодор Линкевич (1981-1984 m.)
 • Франтишек Жеромский(1984-1992 m.)
 • Владимирас Пилецкис (1993-2022)

С 1 сентября 2022 года директором школы стала её выпускница Оксана Кетавичене. В настоящее время в гимназии обучается 305 учеников, работают 31 высококвалифицированный педагог, 13 из них – бывшие ученики школы.  В гимназии работают социальный педагог, психолог, логопед, специальный педагог, библиотекарь. Созданы все условия для работы и учебы, самовыражения и занятий спортом. Нелегкий, кропотливый и ответственный труд всего коллектива педагогов помогает ученикам стать высоконравственными, честными и образованными гражданами своей страны.