Menu Close

Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti ugdytinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti ugdytiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais/globėjais/rūpintojais.

Psichologinės pagalbos uždaviniai: nustatyti ugdytinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų/globėjų/rūpintojų gebėjimą bendrauti su ugdytiniais, turinčiais psichologinių problemų; padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdytinio ugdymo (si) procese.

Kaip psichologinė pagalba teikiama?

Konsultacijos gali vykti internetu, e-paštu, telefonu, psichologo kabinete.

Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas – visi „psi“?

Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“? (psichologusajunga.lt)

Ko tikėtis iš psichologo? Ko tikėtis iš psichologo? (psichologusajunga.lt)

Kokia psichologinės pagalbos teikimo ugdytiniui tvarka?

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d377/asr

Kas gali kreiptis? Pagalba ugdytiniui teikiama, kai kreipiasi:

  • mokinys savarankiškai (pats);
  • ugdytinio tėvai/globėjai/rūpintojai;
  • mokytojai/auklėtojai, gavę ugdytinio tėvų/globėjų/rūpintojų sutikimą;
  • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Konfidencialumas  Psichologu profesines etikos kodeksas