Menu Close

Psichologas

Ūla Kietavičiūtė, psichologo asistentė 

Kontaktai

ula.kietaviciute@versmes.lt

Darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00-16.30 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-15.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis
Penktadienis

Mokyklos psichologo asistentas rūpinasi mokyklos bendruomenės psichologinę, socialinę ir emocinę gerovę ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Taip pat jis bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ir užtikrinant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.

Mokyklos psichologo asistentas dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais, šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.

Veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes, atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Rengia, organizuoja ir įgyvendiną prevencines priemones bei programas.

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti ugdytinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti ugdytiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais/globėjais/rūpintojais.

Psichologinės pagalbos uždaviniai: nustatyti ugdytinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų/globėjų/rūpintojų gebėjimą bendrauti su ugdytiniais, turinčiais psichologinių problemų; padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdytinio ugdymo (si) procese.

Kaip psichologinė pagalba teikiama?

Konsultacijos gali vykti internetu, e-paštu, telefonu, psichologo kabinete.

Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas – visi „psi“?

Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“? (psichologusajunga.lt)

Ko tikėtis iš psichologo? Ko tikėtis iš psichologo? (psichologusajunga.lt)

Kokia psichologinės pagalbos teikimo ugdytiniui tvarka?

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d377/asr

Konfidencialumas  Psichologu profesines etikos kodeksas