Menu Close

Pagrindinis ugdymas

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

1. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas vykdomas, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą.
2. Mokymasis pagal pagrindinio ugdymo programą yra privalomas. Pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama IG–IIG klasėse.
3. 2023–2024 mokslo metais grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu gimnazija įgyvendina 6, 8, IIG klasėse Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas (etika ar tikyba); kalbos
(lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji (rusų) kalba, užsienio (anglų) kalba); matematika ir informacinės technologijos; gamtamokslinis ugdymas: gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir
verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; technologijos, fizinis ugdymas ir žmogaus sauga.
4. 2023-2024 mokslo metais grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 5, 7, IG klasėse gimnazija įgyvendina Atnaujintos pagrindinio ugdymo programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas (etika ar tikyba), kalbinis ugdymas (lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji (rusų) kalba, užsienio (anglų) kalba), matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas (matematika, informatika, biologija, chemija, fizika, technologijos), visuomeninis ugdymas (etninė kultūra, istorija, geografija,
pilietiškumo pagrindai), meninis ugdymas (muzika, dailė), fizinis ir sveikatos ugdymas (fizinis ugdymas ir gyvenimo įgūdžiai). Etninė kultūra integruojama į kitų dalykų mokymosi turinį.
5. 5-os klasės bei naujai atvykusių į gimnaziją mokinių adaptacinis laikotarpis – nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 5-os klasės mokinių pažanga ir pasiekimai rugsėjo mėnesį pažymiais nevertinami, o spalio ir lapkričio mėnesiais nevertinami nepatenkinamais pažymiais
kontroliniai darbai. Naujai atvykusių mokinių pažanga ir pasiekimai 3 mėnesius nevertinami nepatenkinamais pažymiais.
6. Gimnazija skiria lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios (rusų) kalbos bei matematikos modulius IIG klasės mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui pasiruošti.
7. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas.
7.1. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkamasi dvejiems
metams (5–6, 7–8, IG–IIG klasėms).
7.2. Kalbos:
7.2.1. Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti, skaitymo ir kalbėjimo gebėjimams gerinti IIG klasės mokiniams skiriama papildoma 1 pamoka (dalyko modulis) per savaitę (37 pamokos per metus);
7.2.1.1. Lietuvių kalbos ir literatūros mokymui 5, 6 ir IG klasės dalinamos į grupes.
7.2.2. Gimtosios (rusų) kalbos įgūdžiams formuoti, skaitymo ir kalbėjimo gebėjimams gerinti, pasiekimų patikrinimui pasiruošti skiriamas dalyko modulis IIG klasės mokiniams – 1 pamoka per savaitę (37 pamokos per metus);
7.2.3.Užsienio (anglų) kalbos mokymas, pradėtas 2-oje klasėje, tęsiamas iki pagrindinio ugdymo antrosios dalies pabaigos. Pradėdami vidurinį ugdymą mokiniai turi galimybę pakeisti užsienio kalbą;
7.2.3.1. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos mokyklos ar užsienio ir gimnazija negali užtikrinti pradėtos mokytis kalbos tęstinumo, gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus;
7.2.3.2. Užsienio (anglų) kalbos mokymui 5, 6 ir IG klasės dalinamos į grupes.
7.2.3.3. Antrosios užsienio kalbos mokymas nėra privalomas, tačiau mokiniams pageidaujant, mokykla įsipareigoja sudaryti sąlygas pasirinkti ir mokytis antrąją užsienio kalbą, mokymuisi skiriant mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti skirtas
pamokas;
7.2.3.4. iš užsienio atvykusieji mokiniai, gimtąją kalbą gali mokytis kaip antrąją užsienio kalbą, jei mokykla turi galimybę šios kalbos mokyti;
7.2.4. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, IIG klasės mokiniams organizuojamas užsienio (anglų) kalbos pasiekimų patikrinimas;
7.2.5. Mokiniui, atvykusiam iš kitos Lietuvos ar užsienio šalies mokyklos, kuris nesimokė anglų, kaip užsienio kalbos, sudaromos sąlygos keisti užsienio kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio (anglų) kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:
7.2.5.1. vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio (anglų) kalbos pamoka per savaitę;
7.2.5.2. susidarius mokinių laikinajai grupei (ne mažiau 5 mokinių) bei atsižvelgus į mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos.

7.2.6. jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą programą ir gimnazija nustato, kad jo vienos užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja pagal dešimtbalę vertinimo sistemą. Gimnazija sudaro mokiniui individualų užsienio kalbos mokymosi planą ir galimybę vietoje užsienio kalbos pamokų lankyti papildomas lietuvių kalbos ir literatūros ar kitos užsienio kalbos pamokas kitose klasėse;
7.3. Matematikos ir informacinių technologijų ugdymas.
7.3.1 Gimnazija skiria daug dėmesio mokinių matematinio raštingumo bei loginio mąstymo ugdymui: gebėjimui suformuluoti problemas matematiškai, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose, gebėjimui matematiškai argumentuoti ir naudotis matematinėmis sąvokomis, procedūromis, faktais ir priemonėmis siekiant apibūdinti, paaiškinti ir nuspėti tam tikrus reiškinius;
7.3.2. IG ir IIG klasių mokiniams organizuojamas matematikos modulis, kuriam skiriama po 1 pamoką per savaitę (37 pamokos per metus).
7.3.3. 8-oje klasėje informacinių technologijų kaip pasirenkamojo dalyko mokymui skiriama 1 pamoka per savaitę (37 pamokos per metus);
7.3.4. IG-IIG klasių mokiniams informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų: kompiuterinės leidybos pradmenys ar programavimo pradmenys.
7.3.5. informacinių technologijų mokymui 5, 6, 8 ir IG klasės dalijamos į grupes.
7.4. Gamtamokslinis ugdymas.
7.4.1. Gimnazija įsipareigoja eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje skirti ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus gimnazijoje, sudaromos galimybės juos atlikti kitoje mokykloje, atvirosios prieigos STEAM centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose.
7.5 Socialinis ugdymas.
7.5.1.Mokant istorijos ir geografijos taikomas dvikalbystės modelis (istorijos ir geografijos pamokos vedamos rusų ir lietuvių kalbomis);
7.5.2.Siekiant gerinti gimtojo krašto pažinimą, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse ar saugomų teritorijų vietose);
7.5.3.praktinėms integruoto turinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo veikloms, kurias vykdo Lietuvos šaulių sąjunga, IG klasėje skiriamos 3 ugdymo dienos per mokslo metus.
7.6. Technologijos:
7.6.1. 5–8 klasių mokiniai mokomi proporcingai paskirsčius laiką mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programoms;
7.6.2. IG klasės mokiniams technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir polinkius pasirenka vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų);
7.6.3. Mokslo metų pradžioje (iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.) IIG klasės mokiniai turi galimybę keisti pasirinktą technologijų programą.
7.6.4. Technologijų mokymui 5-8, IG-IIG klasės dalinamos į grupes.
7.7. Fizinis ugdymas.
7.7.1.parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau krūvis ir pratimai skiriami, atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai, galintys paskatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;
7.7.2.specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinys dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau pratimai ir krūvis jam skiriamas pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą;
7.7.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokinys gali lankyti sveikatos grupes ne gimnazijoje;
7.7.4. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūloma kita veikla (pavyzdžiui, stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijos, socialinė veikla ir pan.).
7.8 Meninis ugdymas 5–8, IG–IIG klasių mokiniams organizuojamas skiriant po 1 savaitinę valandą muzikos ir dailės pamokoms.
7.9. Gimnazija organizuoja 5–8, IG–IIG klasių mokiniams kalbų, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų olimpiadas, skatindama mokinių mokymosi motyvaciją.
7.10. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma atlikti socialinę-pilietinę veiklą. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama:
7.10.1. pagal mokykloje nustatytus reikalavimus šiai veiklai organizuoti ir skiriant ne mažiau kaip 10 pamokų (valandų) 6, 8,10, II gimnazijos klasėse per 2023–2024 mokslo metus;
7.10.2. ne mažiau kaip 20 pamokų (valandų) 5, 7, 9 klasėse 2023–2024 mokslo metais;
7.10.3. pagal gimnazijos pasiūlytas socialinės, pilietinės ir visuomeninės veiklos sritis;
7.10.4. mokiniai veiklas gali atlikti savarankiškai, bendradarbiaudami su įmonėmis, vietos savivaldos institucijomis ir kt.
8. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla.
9. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programos dalį sudaromos galimybės IG–IIG klasėje pasirinkti ir atlikti mokslo metų trukmės projektinį darbą, kuriam atlikto skiriama iki 37 pamokų, panaudojant mokinio poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti valandas.
10. Valandų skaičius pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti:

Dalykai 5 kl. valandų skaičius

per

metus/

savaitę

6 kl. valandų skaičius

per

metus/

savaitę

7 kl. valandų skaičius per

metus/

savaitę

8 kl. valandų skaičius per

metus/

savaitę

Val.

skaičius

5-8 klasėse

9 kl. valandų skaičius per

metus/

savaitę

10 kl. valandų skaičius per  metus/

savaitę

Valandų

skaičius   9-10 klasėse

Viso valandų
Dorinis

ugdymas (etika)

37

/1

37

/1

37

/1

37

/1

148 37

/1

37

/1

74 222
Lietuvių kalba

ir literatūra

185*

/5

185*

/5

185

/5

185/5 740 148*

/4

185

/5

     333 1073
Gimtoji (rusų)

kalba

185

/5

185

/5

185

/5

185/5 740 148*

/4

148

/4

    296 1036
Užsienio

(anglų) kalba

111*

/3

111*

/3

111

/3

111

/3

444 111

/3

111

/3

    222 666
Matematika 148

/4

148

/4

148

/4

148/4 592 148

/4

148

/4

    296 888
Informacinės

technologijos

 

37*

/1

** 37*/1 37+

37**

37

/1

37 74+37**
Informatika 37*

/1

37

/1

74 37*

/1

37 111
Gamtos mokslai 74

/2

74       –        –        – 74
Gamta ir

žmogus

74

/2

74       –        –        – 74
Biologija 74

/2

37

/1

111 74

/2

37

/1

     111 222
Chemija 74

/2

74 74

/2

74

/2

     148 222
Fizika 37

/1

74

/2

111 74

/2

74

/2

     148 259
Istorija 74

/2

74

/2

74

/2

74/2 296 74

/2

74

/2

     148 444
Pilietiškumo

pagrindai

37

/1

37 74 74
Geografija 74

/2

74

/2

74

/2

222 74

/2

37

/1

     111 333
Ekonomika ir

verslumas

37/1 37 37
Socialinė-

pilietinė veikla

20 10 20 10 60 20 10 30 90
Dailė 37

/1

37

/1

37

/1

37

/1

148 37

/1

37

/1

      74 222
Muzika 37

/1

37

/1

37

/1

37

/1

148 37

/1

37

/1

     74 222
Technologijos 74*

/2

74*

/2

74*

/2

37*

/1

259 37*

/1

 55,5*

/1,5

92,5 351,5
Fizinis ugdymas 111

/3

111

/3

111

/3

111

/3

444 74

/2

74

/2

148 592
Gyvenimo įgūdžiai 37/1 37/1          – 74 18,5

/0,5

18,5 92,5
Etninė kultūra *** *** *** ***   *** ***    
Dalyko moduliai
Lietuvių kalbos ir literatūros 37**

/1

   
Gimtosios (rusų) kalbos 37**

/1

   
Matematikos             37**

/1

   
Minimalus pamokų skaičius per savaitę pagal BUP Viso
  31 32 34 34   34,5 33 197  
Pamokų skaičius mokiniui per savaitę pagal gimnazijos ugdymo planą  
  31 32 34 34+1**   34,5 33+3** 201 7437
Neformalusis švietimas 259/7   148/4    
Mokinių poreikiams tenkinti 407**/11   407**/11    

* klasė dalinama į 2 grupes

**  skiriama iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti

*** integruojama į kitus mokomuosius  dalykus