Menu Close

Pagrindinis ugdymas

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas vykdomas, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą.
 2. Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas (etika ar tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji (rusų) kalba, užsienio (anglų) kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas.
 3. 5-os klasės bei naujai atvykusių į gimnaziją mokinių adaptacinis laikotarpis – pirmasis trimestras. 5-os klasės mokinių pažanga ir pasiekimai rugsėjo mėnesį pažymiais nevertinami, o spalio ir lapkričio mėnesiais nevertinami nepatenkinamais pažymiais kontroliniai darbai. Naujai atvykusių mokinių pažanga ir pasiekimai 3 mėnesius nevertinami nepatenkinamais pažymiais.
 4. Gimnazija skiria lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios (rusų) kalbos bei matematikos modulius IIG klasės mokiniams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui pasiruošti.
 5. Skaitmeninis raštingumas integruojamas į lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios (rusų) kalbos bei matematikos ugdymo turinį.
 6. Ugdymo sričių / ugdymo dalykų programų įgyvendinimas.
 7. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys savarankiškai renkasi pats. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir nuoseklumą, etiką arba tikybą renkamasi dvejiems metams (5–6, 7–8,  IG–IIG klasėms).
 8. Kalbos.
 9. Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti, skaitymo ir kalbėjimo gebėjimams gerinti IIG klasės mokiniams skiriama papildoma 1 pamoka (dalyko modulis)  per savaitę (37 pamokos per metus);
 10. Pilietiškumo pagrindų mokymas (Laisvės kovų istorija) integruojamas į lietuvių kalbos ir literatūros programos ugdymo turinį 7-oje klasėje, skiriant minimaliai 18 pamokų per metus;
 11. Gimtosios (rusų) kalbos įgūdžiams formuoti, skaitymo ir kalbėjimo gebėjimams gerinti, pasiekimų patikrinimui pasiruošti skiriamas dalyko modulis IIG klasės mokiniams – 1 pamoka per savaitę (37 pamokos per metus);
 12. Užsienio (anglų) kalbos mokymas, pradėtas 2-oje klasėje, tęsiamas iki pagrindinio ugdymo antrosios dalies pabaigos. Pradėdami vidurinį ugdymą mokiniai turi galimybę pakeisti užsienio kalbą;
 13. Baigiant pagrindinio ugdymo programą, IIG klasės mokiniams organizuojamas užsienio (anglų) kalbos pasiekimų patikrinimas centralizuotai parengtais kalbos mokėjimo lygio nustatymo testais (pateikiamais per duomenų perdavimo sistemą KELTAS);
 14. Mokiniui,  atvykusiam iš kitos Lietuvos ar užsienio šalies mokyklos, kuris nesimokė anglų, kaip užsienio kalbos, sudaromos sąlygos keisti užsienio kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio (anglų) kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:
 15. Vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei viena papildoma užsienio (anglų) kalbos pamoka per savaitę;
 16. Susidarius mokinių laikinajai grupei (ne mažiau 5 mokinių) bei atsižvelgus į mokymo lėšas, skiriamos dvi papildomos pamokos.
 17. Matematinis ugdymas.
 18. Gimnazija skiria daug dėmesio mokinių matematinio raštingumo bei loginio mąstymo ugdymui: gebėjimui suformuluoti problemas matematiškai, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose, gebėjimui matematiškai argumentuoti ir naudotis matematinėmis sąvokomis, procedūromis, faktais ir priemonėmis siekiant apibūdinti, paaiškinti ir nuspėti tam tikrus reiškinius;
 19. IG ir IIG klasių mokiniams organizuojamas matematikos modulis, kuriam skiriama po 1 pamoką per savaitę (37 pamokos per metus).
 20. Informacinės technologijos.
 21. 7-oje klasėje informacinių technologijų mokymui skiriama 1 pamoka per savaitę (37 pamokos per metus);
 22. 8-oje klasėje informacinės technologijos yra pasirenkamasis dalykas, kuriam skiriama 1 pamoka per savaitę (37 pamokos per metus). Finansinis raštingumas integruojamas į pasirenkamojo dalyko ugdymo turinį;
 23. IG-IIG klasių mokiniams informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš pasirenkamųjų programavimo pradmenų: kompiuterinės leidybos pradmenys ar programavimo pradmenys.
 24. Informacinių technologijų mokymui 5 ir 8 klasės dalijamos į grupes.
 25. Gamtamokslinis ugdymas. Gimnazija įsipareigoja eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti gamtos mokslų dalykų turinyje skirti ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus. Nesant sąlygų atlikti eksperimentus gimnazijoje, sudaromos galimybės juos atlikti kitoje mokykloje, atvirosios prieigos centruose ar kitose tam tinkamose aplinkose.
 26. Socialinis ugdymas.
 27. Mokant istorijos ir geografijos taikomas dvikalbystės modelis (istorijos ir geografijos pamokos vedamos rusų ir lietuvių kalbomis);
 28. Siekiant gerinti gimtojo krašto pažinimą, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojama netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse ar saugomų teritorijų vietose);
 29. Įgyvendinant socialinių mokslų ugdymo turinį, numatoma skirti IG-IIG klasių mokiniams ne daugiau 14 pamokų per metus projektiniams darbams atlikti;
 30. Laisvės kovų istorijos mokymas integruojamas į istorijos bei pilietiškumo pagrindų pamokas;
 31. Lietuvos ir pasaulio realijų, nacionalinio saugumo ir gynybos pagrindų temos (pvz.  Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo samprata ir sistema, Lietuvos gynybos politika; informaciniai ir kibernetiniai karai, Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas ir kt.) aptariamos per istorijos, geografijos bei pilietiškumo pagrindų pamokas.
 32. Technologijos.
 33. 5–8 klasių mokiniai mokomi proporcingai paskirsčius laiką tarp mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų;
 34. IG klasės mokiniams technologijų dalykas prasideda nuo privalomo 17 valandų integruoto technologijų kurso. Baigę integruoto technologijų kurso programą, mokiniai pagal savo interesus ir polinkius pasirenka vieną iš privalomų technologijų programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų);
 35. Mokslo metų pradžioje (iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.) IIG klasės mokiniai turi galimybę keisti pasirinktą technologijų programą.
 36. Fizinis ugdymas.
 37. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau krūvis ir pratimai skiriami, atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriami ir neatliekami pratimai, galintys paskatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;
 38. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinys dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau pratimai ir krūvis jam skiriamas pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą;
 39. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokinys gali lankyti sveikatos grupes ne gimnazijoje;
 40. mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūloma kita veikla (pavyzdžiui, stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, veikla kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijos, socialinė veikla ir pan.).
 41. Gimnazija organizuoja 5-8, IG-IIG klasių mokiniams kalbų, matematikos, gamtos ir socialinių mokslų olimpiadas, skatindama mokinių mokymosi motyvaciją.
 42. Pamokų skaičius pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti nurodytas Gimnazijos ugdymo plano 2 priede.