Menu Close

Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m. m.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

Klasė/grupė Ugdymo dienų skaičius Ugdymo savaičių skaičius Ugdymo proceso pabaiga
1-4 klasės 175 35 2024 m. birželio 11 d.
5-8, IG-IIG klasės 185 37 2024 m. birželio 25 d.
IIIG klasė 180 36 2024 m. birželio 18 d.
IVG klasė 170 34 2024 m. birželio 4 d.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Vasaros atostogos:  
1-4 klasių mokiniams 2024 m. birželio 12 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.
5–8, IG–IIG klasių mokiniams 2024 m. birželio 26 d.–2024 m. rugpjūčio 31 d.
IIIG klasės mokiniams 2024 m. birželio 19 d.–2024 m. rugpjūčio 31 d.
IVG klasės mokiniams pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023–2024 mokslo metais nustatytai brandos egzaminų sesijai.

Ugdymo procesas 1–8, IG–IVG klasėse skirstomas pusmečiais.
Pusmečių trukme:
1-asis pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d – 2024 m. sausio 26 d.
2-asis pusmetis: 2023 m. sausio 29 d. – iki ugdymo proceso pabaigos.

Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
minus 20 °C ar žemesnė – 1–4 ir 5 klasių mokiniams;
minus 25 °C ar žemesnė – 6–8, IG–IVG klasių mokiniams;
30 °C ar aukštesnė – 5–8, IG–IVG klasių mokiniams.

1.Gimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, priima ugdymo organizavimo sprendimus:
1.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;
1.1.1. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, gimnazijos direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu;
1.1.2. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazijos direktorius sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima vadovaudamasis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Trakų r. Lentvario “Versmės” gimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-2. Organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu gimnazija vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“;
2.1. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;
2.2. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;
2.3. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.

2.4. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas;
2.5. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;
2.6. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių;
2.7. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;
2.8. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama mokyklos tinklalapyje;
2.9. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto ugdymo proceso organizavimo;
2.10. numato, kaip, esant poreikiui, dalį ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.