Menu Close

Specialusis pedagogas

Svetlana Šližienė, specialioji pedagogė

Kontaktai

svetlana.sliziene@versmes.lt

Specialaus mokytojo veiklos tikslas ir uždaviniai – didinti mokinio, turinčio specialiųjų poreikių ugdymo efektyvumą, nustatyti ir tenkinti specialiuosius ugdymo poreikius vaikams, stiprinti pedagogų ir tėvų gebėjimus auklėti vaikus su specialiaisiais ugdymo poreikiais, skatinti palankias mokymosi sąlygas vaikams su specialiaisiais poreikiais.

Specialusis pedagogas:

  • padeda vaikams turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinio vystymosi sutrikimų;
  • organizuoja specialius pedagoginius pratimus, kuriuose vystosi sutrikusios funkcijos ir padeda įsisavinti mokymo medžiagą, taiko specialius darbo metodus ir būdus;
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijoje, renka duomenis apie mokinių pasiekimus su mokymosi sunkumais;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į žinių lygį;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus;
  • bendradarbiauja su pedagogais ir klasės vadovais, kuriant personalizuotas ir pritaikytas programas

Informacinė medžiaga

Skiltyje pateikiamos rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Medžiagos komplekte rekomendacijos pritaikomos 1 –
12 (I-IV gimnazijos) klasėms.

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/sp/med=141/768