Menu Close

Pradinis ugdymas

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas.
 2. Mokytojas, formuodamas integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus):
 3. Numato integruoto ugdymo laikotarpius (pvz., integruotai ugdomą dieną, mėnesį ar visus mokslo metus);
 4. Numato integracinius jungiamuosius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: Bendrosiose programose numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.;
 5. Planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas pamokas, nurodytas Gimnazijos ugdymo plano 1 priede.
 6. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis (pamoka netradicinėje aplinkoje, pvz. muziejuje, teatre, bibliotekoje, amatų centre ir pan.), įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys.
 7. Gimnazija skiria pamokas mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, įvertinusi mokinių poreikius, spręstinas ugdymo problemas. Direktoriaus įsakymu sudaroma išlyginamoji grupė atvykusiems iš užsienio mokiniams programų skirtumams pašalinti. Pamokų skaičius numatomas mokinio individualiame ugdymo plane.
 8. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas.
 9. Dorinis ugdymas:
 10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dvejiems mokslo metams parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba stačiatikių / katalikų tikybą;
 11. Tėvai (globėjai, rūpintojai) parašydami prašymą turi teisę keisti dorinio ugdymo dalyką kiekvienais mokslo metais;
 12. 1–4 klasių mokinimas stačiatikių ir katalikų tikybai mokyti sudaromos laikinosios jungtinės grupės.
 13. Kalbinis ugdymas:
 14. Lietuvių kalbos dalykas yra Pradinio ugdymo programos sudedamoji dalis;
 15. Lietuvių kalbos ugdymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio  ugdymo bendrąją  programą;
 16. Lietuvių kalba integruojama į kitus mokomuosius dalykus. Pasaulio pažinimo temos, susijusios su Lietuvos istorija, geografija, kultūra, mokomos lietuvių kalba;
 17. Lietuvių kalbos mokymui 1–4 klasių mokiniai dalijami į dvi grupes;
 18. Gimtosios (rusų) kalbos mokoma pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą gimtosios kalbos programą;
 19. Užsienio (anglų) kalbos mokymas pradedamas antroje klasėje;
 20. Užsienio (anglų) kalbos mokymui 2–4 klasių mokiniai dalijami į dvi grupes.
 21. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:
 22. Gamtamoksliniam ugdymui skiriama 1 pamoka per savaitę (35 pamokos per metus) iš pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Ne mažiau 8  pamokų per metus skiriama praktinei patyriminei veiklai;
 23. Socialiniam ugdymui skiriama 1 pamoka per savaitę (35 pamokos per metus) iš pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Ne mažiau 8  pamokų per metus skiriama socialiniams gebėjimams ugdyti ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.);
 24. Fizinis ugdymas:
 25. Mokinių fiziniam ugdymui skiriamos 3 pamokos per savaitę (105 pamokos per metus);
 26. Mokinys, priklausiantis specialiajai medicininei fizinio pajėgumo grupei, mokomas kartu su visais klasės mokiniais, tačiau pratimai ir krūvis jam skiriamas pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į jo savijautą;
 27. Mokinys, priklausiantis specialiajai  medicininei fizinio pajėgumo grupei, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu lanko sveikatos grupę už gimnazijos ribų;
 28. Fizinis ugdymas organizuojamas per neformalųjį vaikų švietimą. Mokiniai lanko sporto užsiėmimus ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.
 29. Meninis ugdymas:
 30. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 23 pamokos per metus (iš 70 pamokų skirtų, dailės ir technologijų programai įgyvendinti)  1–3 klasėse ir ne mažiau kaip 12 pamokų (iš 35 pamokų skirtų, dailės ir technologijų programai įgyvendinti) – 4 klasėje;
 31. Muzikos programai įgyvendinti Gimnazija skiria 2 pamokas per savaitę (70 pamokų per metus);
 32. Trečia meninio ugdymo sritis Gimnazijoje yra Šokis. Šokio programai įgyvendinti Gimnazija skiria 1 pamoką per savaitę (35 pamokos per metus);
 33. Meninis ugdymas organizuojamas per neformalųjį vaikų švietimą. Mokiniai lanko rusų liaudies instrumentų ansamblio „Kolokolčiki“, vokalinio ansamblio „Neposedy“ bei šokio grupės „Reveransas“ užsiėmimus.
 34. Informacinės technologijos:
 35. Skaitmeniniams mokinių gebėjimams ugdyti ugdymo procese naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos per visus mokymo dalykus;
 36. Integruotai  ugdomas mokinių informacinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio kūrimo. Informacinės technologijos integruojamos į kalbų, matematikos bei pasaulio pažinimo ugdymo turinį.
 37. Gimnazija organizuoja gimtosios (rusų) kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo olimpiadas, skatindama mokinių mokymosi motyvaciją.
 38. Pamokų skaičius pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti nurodytas Gimnazijos ugdymo plano 1 priede.