Menu Close

Pradinis ugdymas

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

1. 2023 – 2024 mokslo metais gimnazija 1 ir 3 klasėse įgyvendina atnaujintas (2022m.) pradinio ugdymo programas, 2 ir 4 klasėse 2008 m. bendrąsias pradinio ugdymo programas:
* klasė dalinama į 2 grupes
** skiriama iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti
*** integruojama į kitus mokomuosius dalykus
2. Pradinio ugdymo bendrųjų programų turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, visuomeninis ugdymas, matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ir sveikatos ugdymas.
3. Mokytojas, formuodamas integralų ugdymo turinį (nesuskaidytą į atskirus dalykus):
3.1. numato integruoto ugdymo laikotarpius (pvz., integruotai ugdomą dieną, mėnesį ar visus mokslo metus);
3.2. numato integracinius jungiamuosius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: Bendrosiose programose numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.;
3.3. planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas pamokas, nurodytas gimnazijos ugdymo plano 1 priede.
4. Ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis (pamoka netradicinėje aplinkoje, pvz. muziejuje, teatre, bibliotekoje, amatų centre ir pan.), įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys.
5. Gimnazija skiria atvykusiems iš užsienio mokiniams papildomas 5 savaitines pamokas mokytis lietuvių kalbos. Sudaromas mokinio individualus ugdymo planas.
6. Pradinio ugdymo programos dalykų turinio įgyvendinimas:
6.1. dorinis ugdymas:
6.1.1. mokinio atstovai pagal įstatymą kasmet parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba katalikų / stačiatikių tikybą;
6.1.2. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktą prašymą;
6.2. kalbinis ugdymas:
6.2.1. pirmosios užsienio kalbos mokomo(si) antraisiais–ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais.
6.2.2. pirmoji užsienio kalbą yra anglų;
6.2.3. 2-4 klasės užsienio kalbai mokytis dalinamos į grupes,
6.2.2. 2, 4 klasės lietuvių kalbai mokytis ir 1, 3 klasės lietuvių kalbai ir literatūrai mokytis dalinamos į grupes.
6.3. socialinis / visuomeninis ir gamtamokslinis ugdymas:
6.3.1. 2 ir 4 klasėje socialiniam ir gamtamoksliniam ugdymui skiriama po pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko, iš kurio ne mažiau kaip viena ketvirtoji skiriama praktinei patiriminei veiklai;

6.3.2. 1 ir 3 klasėje visuomeninis ugdymas ir gamtos mokslai įgyvendinami atsižvelgiant į bendrųjų programų nuostatas, gamtos mokslų pamokas praturtinant tyrinėjimo veikla.
6.4. fizinis ugdymas:
6.4.1. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:
6.4.1.1. mokinių grupės sudaromos iš tos pačios klasės;
6.4.1.2. mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas;
6.4.1.3. mokinio atstovų pagal įstatymą pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje;
6.5. meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras):
6.5.1. gimnazija, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės meninio ugdymo poreikius ir mokyklos galimybes, valandas, skirtos meniniam ugdymui, paskirsto dailei ir technologijoms, muzikai ir šokio dalykams;
6.5.2. 1 ir 3 klasėje dailei, šokiui, technologijoms skiriama po 1 savaitinė pamoka, muzikai 2 savaitinės pamokos.
6.5.3. 2 ir 4 klasėje dailės ir technologijų dalyko technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 šiam dalykui skiriamo laiko;
6.5.4. teatro mokoma taikant jo elementus per įvairių dalykų pamokas ar neformaliojo vaikų švietimo veiklas;
6.6. informacinės technologijos / informatika:
6.6.1. skaitmeniniai mokinių kompetencijai ugdyti per visus dalykus ugdymo procese naudojamos šiuolaikinės skaitmeninės technologijos;
6.6.2. 1–3 klasėse integruotai ir 4 klasėje atskira informatikos / informacinių technologijų pamoka (skiriama iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti) ugdomas mokinių informacinis mąstymas, mokoma kūrybiško ir atsakingo šiuolaikinių technologijų naudojimo, saugaus ir atsakingo elgesio skaitmeninėje aplinkoje, skaitmeninio turinio kūrimo;
6.7. Etninės kultūros bendroji programa ir Gyvenimo įgūdžių bendroji programa įgyvendinama integruojant temas į kitus dalykus.