Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS

IR ĮGYVENDINIMAS

 1. Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla organizuojama pagal Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022-02-23 d. sprendimu Nr. S1E-27. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikai ugdomi vienerius metus, antrus metus pagal Programą vaikai nėra ugdomi.
 2. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui: kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai; priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui ir ankščiau tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, kai vaikui sueina 5 metai; tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis į Trakų r. Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes).
 3. Vaikas ugdomas namie pateikus Gimnazijos direktoriui tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą bei Gydytojų konsultacinės komisijos pažymą. Vaiko ugdymas namie per tris darbo dienas įforminamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu.
 4. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė yra 640 valandų per metus (4 valandos per dieną). Lietuvių kalbai mokyti skiriama ne mažiau kaip 165 valandos per metus (5 valandos per savaitę).
 5. Vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų priešmokyklinės ugdymo grupės lankymą. Apie vaiko neatvykimą nedelsiant informuojamas priešmokyklinio ugdymo mokytojas.
 6. Vaiko lankomumas yra žymimas grupės elektroniniame dienyne TAMO.
 7. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo mokytojas kartu su pagalbos mokiniui specialistais, suderinus su vaiko tėvais (globėjais, rūpintojais), remiantis PPT išvadomis ir rekomendacijomis, vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas.
 8. Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogos organizuojamos pagal Gimnazijos nustatytą mokinių atostogų laiką. Mokinių atostogų metu priešmokyklinės grupės lankymas nėra privalomas, tačiau Gimnazija užtikrina vaikų, kuriuos tėvai atveda, priėmimą ir užimtumo organizavimą. Mokinių atostogų metu priešmokyklinis ugdymas pagal programą neorganizuojamas.
 9. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas organizuoja ugdomąją veiklą metams pagal Programą, parengdamas ilgalaikį planą.
 10. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas vertina vaikų pažangą ir pasiekimus vadovaudamasis Programa ir fiksuoja juos nustatytoje Gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašo formoje.
 11. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas vyksta du kartus per metus: per 4 savaites nuo Programos pradžios atliekamas vaikų pirminis pasiekimų vertinimas; mokslo metų pabaigoje, įgyvendinus Programą, atliekamas vaikų galutinis pasiekimų vertinimas ir parengiama Rekomendacija, skirta pradinio ugdymo programą vykdančiam mokytojui;
 12. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su Gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais);
 13. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas sistemingai aptaria vaiko pasiekimus ir pažangą su tėvais (globėjais, rūpintojais).