Menu Close

Vidurinis ugdymas

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.
 2. 2023–2024 mokslo metais IVG klasės mokiniai tęsia pradėtą 2022–2023 mokslo metais mokymąsi pagal susidarytą individualų mokymosi planą, kuriame turi būti ne mažiau 8 privalomi mokytis dalykai ir pamokų skaičius per savaitę – nuo 31,5 iki 35 pamokų. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į kitų dalykų mokymosi turinį. Pamokų skaičius vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:
  Dalykai IVG klasė 2023-2024 m. m.
  Bendrasis Išplėstinis
  Per savaitę Per metus Per savaitę Per metus
  Dorinis ugdymas (etika) 1 34       37
  Lietuvių kalba ir literatūra 7 238
  Gimtoji (rusų) kalba 5     140
  Užsienio (anglų) kalba (B1/B2) 3 99
  Matematika 4 136
  Informacinės technologijos 2 68
  Istorija 3 102
  Biologija 3 102
  Fizika 4 136
  Chemija 3 102
  Meninis ugdymas: Dailė 2 68
  Meninis ugdymas: Muzika 2 68
  Fiz.ugdymas:

  Bendroji kūno kultūra

  2* 68*
  Fiz.ugdym.: Ritminė gimnastika 2* 68*
  Dalykų moduliai:
  Šiuolaikinė istorija 1** 34**
  Matematikos modulis 1** 34**
  Žmogaus sauga ***
  Neformalus ugdymas 105 (1,5 val./sav.)
  Mokinių poreikiams tenkinti 340 pamokų

  * klasė dalinama į 2 grupes

  **  skiriama iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti

  *** integruojama į kitus mokomuosius  dalykus;

 3. 2023–2024 mokslo metais IIIG klasėje įgyvendinama atnaujinta vidurinio ugdymo programa. Pamokų skaičius vidurinio ugdymo programai įgyvendinti:
  Dalykai IIIG klasė 2023-2024 m. m. IV klasė 2024-2025 m. m. Pamokų skaičius per dvejus mokslo

  metus

  Bendrasis Išplėstinis Bendrasis Išplėstinis
  Per savaitę Per metus Per savaitę Per metus Per savaitę Per metus Per savaitę Per metus
  Dorinis ugdymas (etika) 1 36 1 34 70
  Lietuvių kalba ir literatūra 4 144 6 216 4 136 6 214 280/420
  Gimtoji (rusų) kalba 4 144 4 136 280
  Užsienio (anglų) kalba (B1/B2) 3 108 3 102 210
  Matematika 4 144 6 216 4 136 6 214 280/420
  Informacinės technologijos 3 108 3 102 210
  Istorija 3 108 3 102 210
  Geografija 3 108 3 102 210
  Biologija 3 108 3 102 210
  Fizika 3 108 3 102 210
  Chemija 3 108 3 102 210
  Meninis ugdymas: Dailė 2 72 2 68 140
  Meninis ugdymas: Muzika 2 72 2 68 140
  Fiz.ugdymas:

  Bendroji kūno kultūra

  3*    108* 3* 102* 210*
  Fiz.ugdym.: Ritminė gimnastika 3*    108* 3* 102* 210*
  Socialinė – pilietinė veikla Ne mažiau 70 valandų
  Planimetrija 1     36 36
  Dalykų moduliai:
  Lietuvių kalbos ir liter. modulis 1**    36** 1** 34** 70**
  Anglų kalbos modulis 1**    36** 1** 34** 70**
  Neformalusis švietimas 210

  (3 val/sav.)

  Mokinių poreikiams tenkiti per 2 metus 700 (10) pamokų

  * klasė dalinama į 2 grupes

  **  skiriama iš pamokų, skirtų mokinių poreikiams tenkinti

  4. Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą:
  4.1. privalo mokytis:
  4.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros bendruoju arba išplėstiniu kursu (teisės aktų numatyta tvarka – lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2));
  4.1.2. matematikos bendruoju arba išplėstiniu kursu;
  4.1.3. fizinio ugdymo;
  4.1.4. rusų gimtosios kalbos ir literatūros;
  4.2. privalo pasirinkti mokytis bent vieno dalyką iš kiekvienos dalykų grupės (mokinys dalykų gali rinktis ir daugiau, jei dalykų grupėje yra daugiau nei du):
  4.2.1. užsienio kalbos (anglų);
  4.2.2. biologijos, chemijos, fizikos, informatikos;
  4.2.3. istorijos, geografijos;
  4.2.4. dorinio ugdymo;
  4.2.5. dailės, muzikos;
  4.3. gali pasirinkti mokytis gimnazijos siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulius. Laisvai pasirenkamųjų dalykų grupės dalykai nėra privalomi mokytis, mokiniui sudaroma galimybė laisvai pasirinkti jo mokymosi poreikius atliepiančius dalyką (dalykus) ir
  (ar) modulį (modulius);
  4.4. minimalus pamokų, besimokančiojo pagal vidurinio ugdymo programą skaičius – 27 pamokos per savaitę (1890 pamokų per dvejus metus); Maksimalus pamokų skaičius per dieną – 7 pamokos. Mokiniui per savaitę neturi būti pamokų tvarkaraštyje daugiau kaip 3 „langų“, pirma ir paskutinė pamokos nelaikomos „langu“
  4.5. mokinys, atsižvelgdamas į mokymosi poreikius, gali pasirinkti mokytis ir daugiau dalykų ir per savaitę turėti daugiau pamokų nei numatytas minimalus privalomas pamokų skaičius, bet neviršijant Higienos normoje nustatyto maksimalaus pamokų skaičiaus;
  4.6. 2023–2024 mokslo metais privalo mokytis šių modulių:
  4.6.1. III gimnazijos klasėje „Planimetrijos“, matematikos modulio, nepriklausomai nuo mokytis pasirinkto dalyko programos kurso. Modulio programai įgyvendinti skiriama 1 pamoka per savaitę;
  4.6.2. „Duomenų tyrybos, programavimo ir saugaus elgesio pradmenys“ (70 pamokų), jeigu pasirinko mokytis informatiką; Modulio programai įgyvendinti skiriama 1 pamoka per savaitę;
  4.7. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo ir kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), parengia individualų ugdymo planą.

  4.8. Gimnazijoje yra nustatyta mokinio individualaus ugdymo(-si) plano struktūra ir forma.
  4.9.Mokinys gali keisti individualų ugdymo planą pagal Individualaus ugdymo(-si) plano (dalyko, kurso, modulio) keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-59.
  4.10. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.
  4.11. Brandos darbas yra laisvai pasirenkamas ir vykdomas vadovaujantis Brandos darbo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-893 „Dėl brandos darbo programos patvirtinimo“;
  4.12. Socialinė-pilietinė veikla, besimokančiajam pagal vidurinio ugdymo programą, yra privaloma, ji turi būti ne mažesnės nei 70 val. trukmės.
  5. Įgyvendinant vidurinio ugdymo programą ugdymo procesas organizuojamas formuojant laikinąsias grupes. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės yra sudarytos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką, išskyrus užsienio (anglų) kalbą IIIG ir IVG klasėse. Mokiniai, kurie pasirinko užsienio (anglų) kalbos B1 ir B2 lygius mokosi vienoje grupėje. Minimalus mokinių skaičius laikinojoje grupėje yra 6.
  6. Mokinys gali keisti dalykų pasirinkimus III gimnazijos klasėje iki antrojo pusmečio pabaigos pagal mokyklos nustatytus individualaus ugdymo plano keitimo reikalavimus, numatant ir galimą keitimo laiką. Individualus ugdymo planas IV gimnazijos klasėje gali būti keičiamas tik išimties atvejais. Sprendimą dėl dalyko keitimo galimybių priima mokykla.
  7. Mokinys, besimokydamas pagal vidurinio ugdymo programą, esant poreikiui, pagal mokyklos nustatytus reikalavimus gali keisti:
  7.1. lietuvių kalbos ir literatūros ir (ar) matematikos pasirinktą mokymosi kursą. Bendrąjį kursą keičiant į išplėstinį, mokinys privalo per mokyklos nurodytą laiką atsiskaityti už atitinkamo dalyko bendrosios programos skirtumus;
  7.2. dalyką, jeigu naujai pasirinkto dalyko pasiekimai atitinka slenkstinį pasiekimų lygių požymį ir jeigu tai patvirtinama gimnazijos tvarkos apraše dėl dalyko keitimo. Mokinys, pakeitęs dalyką mokslo metų eigoje, t. y. pradėjęs mokytis kitą dalyką, siekia aukštesnio pasiekimų lygmens ne tik mokydamasis dalyko pamokose, bet ir mokydamasis savarankiškai. Mokymosi pagalba teikiama esant poreikiui.
  7.3. mokinio pasirinktam dalyko mokymuisi, nesusidarius laikinajai grupei, mokinys gali mokytis pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, mokyklai teikiant konsultacijas.
  8. Mokiniai, išlaikę užsienio kalbos tarptautinį egzaminą nuo dalyko mokymosi nėra atleidžiami. Mokiniui pageidaujant, pritarus mokyklai, jis gali nelankyti pamokų ir mokytis savarankiškai, numatant mokymosi pasiekimų nuoseklų vertinimą. Dalyko mokytojas,
  atsižvelgdamas į mokymosi turinį, numato mokymosi pasiekimų vertinimo būdus ir dažnumą.
  9. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija užtikrina galimybę toliau tęsti individualaus ugdymo plano įgyvendinimą. Nesant tokiai galimybei, mokiniui gali būti pasiūloma keisti pasirinktus mokytis dalykus, dalykų modulius.
  10. Jeigu mokiniui atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, gimnazijos direktoriaus įsakymu perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.
  11. Gimnazija organizuoja profesinį vilkinimą, susitikimus su įvairių profesijų atstovais, užtikrina mokinių dalyvavimą ugdymo karjerai renginiuose ir pan., padedama mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.
  12. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau krūvis ir pratimai skiriami, atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas.
  13. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinys dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau pratimai ir krūvis jam skiriami, atsižvelgus į gydytojo rekomendacijas ir mokinio savijautą.
  14. Mokiniams, gimnazijos direktoriaus įsakymu atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz., stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.).
  15. Fizinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui sudaromos dvi jungtinės IIIG ir IVG klasių mokinių grupės, skiriant po 2 pamokas per savaitę.
  16. Mokiniams, kurie mokosi savarankiškai pavienio mokymosi forma, konsultacijoms skiriama iki 15 procentų savaitinių ir (ar) metinių pamokų skaičiaus.