Menu Close

Vidurinis ugdymas

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 1. Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.
 2. Gimnazija įgyvendina Vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kurias sudaro ugdymo sritys ir dalykai: dorinis ugdymas: etika, tikyba; kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji (rusų) kalba, užsienio (anglų ar vokiečių) kalba; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, fizika, chemija; socialinis ugdymas: istorija, geografija; meninis ugdymas: dailė, muzika; technologijos; informacinės technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas.
 3. Vidurinio ugdymo turinį sudaro:                                                                                                                                                                                                                                                                                               privalomi mokytis dalykai: etika arba tikyba, lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji (rusų) kalba, užsienio (anglų arba vokiečių) kalba, matematika, biologija ir/ar fizika ir/ar chemija, istorija ir/ar geografija, muzika ar dailė, technologijos, bendroji kūno kultūra ar tinklinis ar ritminė gimnastika;                                                                                                                                                             pasirenkamieji dalykai bei dalykų moduliai, kuriuos pasirinko mokiniai: informacinės technologijos, informacinės technologijos „Programavimas“, matematikos, užsienio (anglų) kalbos bei istorijos dalykų  moduliai.
 4. Mokinys, vadovaudamasis Ugdymo programų aprašu, gimnazijos pasiūlymais ir atsižvelgdamas į tolesnius mokymosi planus, priima sprendimą, kuriuos dalykus ar modulius renkasi mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, apsisprendžia dėl vieno brandos darbo ir kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, klasės auklėtoju, dalykų mokytojais, padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), parengia individualų ugdymo planą.
 5. Gimnazijoje yra nustatyta mokinio individualaus ugdymo(-si) plano struktūra ir forma.
 6. Mokinys gali keisti individualų ugdymo planą pagal Individualaus ugdymo(-si) plano (dalyko, kurso, modulio) keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-59.
 7. Mokinio pasirinkti mokytis dalykai tampa privalomi.
 8. Minimalus pamokų skaičius mokiniui yra 31,5 pamoka per savaitę, maksimalus – 35 pamokos per savaitę. Maksimalus pamokų skaičius per dieną – 7 pamokos. Mokiniui per savaitę neturi būti pamokų tvarkaraštyje daugiau kaip 3 „langų“, pirma ir paskutinė pamokos nelaikomos „langu“.
 9. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, gimnazija teikia pagalbą įgyvendinant jo individualų ugdymo planą arba, nesant tam sąlygų, pasiūlo keisti pasirinktus dalykus ar modulius.
 10. Gimnazija, atsižvelgdama į mokinių pasirinkimus, jų individualius ugdymo planus, modeliuoja kokybišką vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. Laikinosios grupės yra sudarytos iš mokinių, kurie pasirenka tą pačią bendrojo ugdymo dalyko kurso programą, tą patį dalyko modulį, pasirenkamąjį dalyką, išskyrus užsienio (anglų) kalbą IIIG ir IVG klasėse. Mokiniai, kurie pasirinko užsienio (anglų) kalbos B1 ir B2 lygius mokosi vienoje grupėje.
 11. Gimnazija padeda mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir (ar) darbinę veiklą, karjerą.
 12. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau krūvis ir pratimai skiriami, atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas.
 13. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinys dalyvauja pamokoje su pagrindine grupe, tačiau pratimai ir krūvis jam skiriami, atsižvelgus į gydytojo rekomendacijas ir mokinio savijautą.
 14. Gimnazija mokiniams, gimnazijos direktoriaus įsakymu atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz., stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.).
 15. Fizinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui sudaromos dvi jungtinės IIIG ir IVG klasių mokinių grupės, skiriant po 2 pamokas per savaitę.
 16. Pamokų skaičius vidurinio ugdymo programai įgyvendinti nurodytas Gimnazijos ugdymo plano 3 priede.