Menu Close

Projektas “Sėkmingos karjeros akademija”

Lentvario “Versmės” gimnazijoje besimokantys Ukrainos pilietybės mokiniai aktyviai dalyvavo Lietuvos vaikų fondo ES finansuojamame projekte “Sėkmingos karjeros akademija”. Dalyvavimas šiame projekte padėjo mokiniams labiau pažinti save, savo aplinką ir numatyti savo karjeros kelią. Jie pasirinko karjeros veiklas ir mokymosi sritį, sudarė karjeros planą ir pasirengė jo įgyvendinimui. Džiugu, kad mokiniams buvo įdomu, jie aktyviai dalyvavo visose veiklose. Atliekant apklausą, jie teigė, kad šie užsiėmimai lems jų kompetencijų ugdymą ir profesinės veiklos pasirinkimą. Ačiū už nuoširdumą, draugiškumą.
Projektą koordinavo ir vedė užsiėmimus socialinė darbuotoja Onutė Juškauskienė.
Обучающиеся в Лентварской гимназии прибывшие из Украины ученики приняли активное участие в проекте “Акaдемия успешной карьеры”, который финансировался европейским фондом. Участие в этом проекте помогло ученикам больше познать себя, окружающую среду и наметить свой карьерный путь. Они выбрали сферу деятельности, составили карьерный план и подготовились его реализовать. Радует, что ученикам было интересно, они активно принимали участие во всех мероприятиях. Отвечая на вопросы анкеты, они подчеркнули, что данные занятия помогли им совершенствовать свои компетенции и определиться с выбором своей профессии.
Спасибо за искренность и дружелюбие. Координировала проект и проводила занятия социальный работник Онуте Юшкаускене.